Công văn 507/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Dnt Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
131
lượt xem
24
download

Công văn 507/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 507/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 507/TCT-CS của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______ ___________________________ Số: 507/TCT-CS Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2008 V/v chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư thương mại An Dân. Trả lời công văn số 0810/CV ngày 16/10/2007 của Công ty cổ phần đầu tư thương mại An Dân hỏi về việc xác định chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại điểm 7 mục III Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế có quy định: “Người nộp thuế giao cho hộ gia đình, cá nhân làm dịch vụ đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng có trách nhiệm khấu trừ số thuế nhập doanh nghiệp tính bằng 5% trên tiền hoa hồng trả cho đại lý (bao gồm cả khoản chi hỗ trợ mà đại lý được hưởng theo hợp đồng ký với người nộp thuế)”. Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư thương mại An Dân có giao cho cá nhân làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế trước khi thanh toán tiền hoa hồng trả cho đại lý, khoản hoa hồng Công ty chi trả cho cá nhân được tính toàn bộ vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính và Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN). Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG - Cục thuế TP. Hà Nội; - Vụ Pháp chế; - Ban HT, PC, TTTĐ; - Lưu: VT, CS (3b) ĐÃ KÝ Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản