Công văn 5127/TC-HTQT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Công văn 5127/TC-HTQT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5127/TC-HTQT của Bộ Tài chính về việc xử lý vướng mắc về phân loại hàng hoá nhập khẩu áp dụng thuế suất CEPT/AFTA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5127/TC-HTQT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n c ñ a   B é   t µ i   c h Ý n h   s è   5 1 2 7 / T C ­ H T Q T   n g µ y   1 4   t h ¸ n g   0 5   n ¨ m   2 0 0 4  vÒ viÖc xö lý víng m¾c vÒ ph©n lo¹i hµng hãa  nhËp khÈu ¸p dông thuÕ suÊt CEPT/AFTA C¨n cø vµo viÖc ph¶n ¸nh cña mét sè Côc H¶i quan vÒ   víng m¾c trong  viÖc ph©n lo¹i,  x¸c ®Þnh m∙ sè hµng ho¸  nhËp khÈu ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i ®Æc biÖt   CEPT (thuÕ xuÊt CEPT) ®èi víi hµng ho¸ thuéc c¸c tê khai   h¶i quan hµng nhËp khÈu ®∙ nép cho c¬ quan h¶i quan tõ   ngµy 01/07/2003 ®Õn ngµy 31/08/2003. C¨n cø vµo Môc 1 cña Th«ng t  sè 64/2003/TT­BTC ngµy  01/07/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh  sè   78/2003/N§­CP   ngµy   01/07/2003   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®Ó thùc   hiÖn  HiÖp  ®Þnh   CEPT/AFTA  cho  c¸c  n¨m  2003  ­  2006  (Danh   môc hµng ho¸ CEPT/AFTA cña ViÖt Nam ), trong ®ã quy ®Þnh   hµng ho¸ ¸p dông thuÕ suÊt CEPT ph¶i n»m trong Danh môc   hµng ho¸ CEPT/AFTA cña ViÖt Nam . Bé Tµi chÝnh híng dÉn ph©n lo¹i, x¸c ®Þnh m∙ sè hµng   ho¸ nhËp khÈu ¸p dông thuÕ suÊt CEPT thuéc c¸c tê khai   h¶i quan hµng nhËp khÈu ®∙ nép cho c¬ quan h¶i quan tõ   ngµy 01/07/2003 ®Õn ngµy 31/08/2003 nh sau: Hµng ho¸ ®îc ph©n lo¹i, x¸c ®Þnh m∙ sè hµng ho¸ nhËp  khÈu c¨n cø vµo BiÓu thuÕ nhËp khÈu  u ®∙i ban hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§­BTC ngµy 25/7/2003 cña Bé  trëng   Bé   Tµi   chÝnh,   Th«ng   t  sè   85/2003/TT­BTC   ngµy  29/08/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn viÖc ph©n  lo¹i hµng ho¸ theo Danh môc hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu  vµ BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®∙i, BiÓu thuÕ xuÊt khÈu. Trêng  hîp hµng ho¸, sau khi ®îc ph©n lo¹i, x¸c ®Þnh m∙ sè hµng  ho¸ nhËp khÈu n»m trong Danh môc hµng ho¸ CEPT/AFTA cña  ViÖt   Nam   ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   78/2003/N§­CP  ngµy 01/07/2003 cña ChÝnh phñ, ®îc ¸p dông thuÕ suÊt CEPT  nÕu   ®¸p   øng   c¸c   ®iÒu   kiÖn   kh¸c   nªu   trong   Th«ng   t  sè  64/2003/TT­BTC ngµy 01/07/2003 vµ c¸c v¨n b¶n, híng dÉn  cã liªn quan kh¸c cña Bé Tµi chÝnh. Trong trêng hîp hµng ho¸ ®îc ph©n lo¹i, x¸c ®Þnh m∙  sè hµng ho¸ nhËp khÈu kh«ng n»m trong Danh môc hµng ho¸  CEPT/AFTA cña ViÖt Nam th× ®îc ph©n lo¹i vµ ¸p dông møc  thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i ®∙ quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ  nhËp khÈu u ®∙i t¹i thêi ®iÓm nhËp khÈu nÕu cã GiÊy chøng  nhËn xuÊt xø hµng ho¸ hîp lÖ hoÆc møc thuÕ suÊt nhËp khÈu  th«ng thêng nÕu kh«ng cã GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸  hîp lÖ.
  2. 2 ViÖc ph©n lo¹i, x¸c ®Þnh m∙ sè hµng ho¸ nhËp khÈu ®Ó  ¸p dông thuÕ suÊt  CEPT  thuéc c¸c tê khai h¶i quan  hµng  nhËp khÈu nép cho c¬ quan h¶i quan tõ ngµy 01/09/2003 ®îc  ¸p dông theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. C«ng v¨n nµy thay thÕ C«ng v¨n sè 4743/TC­HTQT ngµy  05/05/2004   cña   Bé   Tµi   chÝnh   vÒ   viÖc   xö   lý   víng   m¾c   vÒ  ph©n lo¹i hµng ho¸ nhËp khÈu ¸p dông thuÕ suÊt CEPT/AFTA.  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c hoÆc cã vÊn ®Ò  míi ph¸t sinh, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Ó Bé Tµi chÝnh  cã híng dÉn phï hîp.
Đồng bộ tài khoản