Công văn 5193/TC/TCHQ của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
80
lượt xem
12
download

Công văn 5193/TC/TCHQ của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5193/TC/TCHQ của Bộ Tài chính về việc thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm, phụ tùng ngành cơ khí - điện - điện tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5193/TC/TCHQ của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n cña bé tµi chÝnh Sè 5193 TC/TCHQ ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2005 vÒ viÖc Thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ theo tû lÖ Néi §Þa Hãa s¶n phÈm, phô tïng ngµnh c¬ khÝ- ®iÖn - ®iÖn tö KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc kiÕn nghÞ cña mét sè doanh nghiÖp vÒ viÖc xin ¸p dông chÝnh s¸ch thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®èi víi linh kiÖn, phô tïng nhËp khÈu tríc thêi ®iÓm doanh nghiÖp nép hå s¬ ®¨ng ký víi c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ tÝnh hîp ph¸p vÒ së h÷u c«ng nghiÖp ®èi víi s¶n phÈm ®¨ng ký thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸. VÒ vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy 26/12/1991 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998; Th«ng t liªn tÞch sè 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngµy 25/12/2000 cña liªn Bé Tµi chÝnh - C«ng nghiÖp - Tæng côc h¶i quan vµ ý kiÕn cña Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ t¹i C«ng v¨n sè 672/BKHCN-KHTC ngµy 30/03/2005, th×: Trêng hîp doanh nghiÖp nhËp khÈu linh kiÖn, phô tïng theo chÝnh s¸ch u ®·i thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®Ó s¶n xuÊt, l¾p r¸p trong níc, nÕu t¹i thêi ®iÓm nhËp khÈu doanh nghiÖp cha xuÊt tr×nh ®îc v¨n b¶n ®¶m b¶o tÝnh hîp ph¸p vÒ së h÷u c«ng nghiÖp (cha xuÊt tr×nh ®îc v¨n b¶n ®¶m b¶o tÝnh hîp ph¸p vÒ së h÷u c«ng nghiÖp hoÆc hå s¬ ®¨ng ký vÒ nh·n hiÖu hµng ho¸ víi c¬ quan cã thÈm quyÒn), nhng ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c ®Ó ®îc ¸p dông chÝnh s¸ch thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ vµ Th«ng t liªn tÞch sè 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ nªu trªn vµ sau ®ã s¶n phÈm ®¨ng ký thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp ®· ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn vÒ tÝnh hîp ph¸p vÒ së h÷u c«ng nghiÖp, th× ®îc ¸p dông møc thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ thùc tÕ ®¹t ®îc. NÕu ph¸t hiÖn doanh nghiÖp cã hµnh vi gian lËn, trèn thuÕ sÏ bÞ xö lý theo LuËt ®Þnh. Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản