Công văn 5215/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
43
lượt xem
2
download

Công văn 5215/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5215/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5215/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc thu Õ  S è   T 5215 T C T/ N V 2  n g µ y 26 th¸ng 12 n¨ m  2001 v Ò   viÖc  thu Õ  su Êt thu Õ    trÞ gia t¨ng  gi¸ KÝnh    göi:C«ng    tyvËn    t¶ix¨ng dÇu  êng    ® thuû I   Tr¶    lêiC«ng    448  v¨n sè  VTXD   ngµy 5/12/2001  cña C«ng    tyvËn    t¶ix¨ng  dÇu  êng  ® thuû    viÖc  I vÒ  thuÕ suÊt thuÕ    GTGT, Tæng  côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  nh  sau: C¨n  §iÒu  ­ LuËt thuÕ  cø  8      GTGT,  §iÒu  ­ NghÞ  7    ®Þnh  79/1998/N§­ sè  CP  ngµy 29/12/2001  cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh        chi tiÕtthihµnh LuËt thuÕ  GTGT,  môc      II­ PhÇn  ­ Th«ng   122/2000/TT­ B    tsè  BTC   ngµy 29/12/2000  cña  Bé    Tµi chÝnh  th× ho¹t®éng    cho thuª tµu    vËn    dông  t¶i¸p  thuÕ suÊt thuÕ  GTGT     lµ10%. Tæng  côc thuÕ th«ng b¸o    ®Ó C«ng    ty vËn    t¶ix¨ng dÇu  êng  ® thuû    I biÕtvµ    thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản