Công văn 5218/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
2
download

Công văn 5218/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5218/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5218/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc thu Õ  S è   T 5218 T C T/ N V 6  n g µ y 26 th¸ng 12 n¨ m  2001 v Ò   viÖc gi¶i  ®¸p c h Ý n h  s¸ch thu Õ KÝnh   Côc  göi:  thuÕ  Thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh  Tr¶    lêiC«ng    10115/CT­ v¨n sè  NQD   ngµy  04/12/2001 cña  Côc thuÕ TP.  Hå ChÝ  Minh    ®Ò nghÞ    gi¶i®¸p  víng m ¾c     chÝnh  s¸ch thuÕ,Tæng      côc ThuÕ   cã  kiÕn  sau: ý  nh    ­ C¨n  quy    cø  ®Þnh      t¹ c¸c§iÒu        LuËt thuÕ    i 11,14,16,24    thu nhËp  doanh  nghiÖp;quy    ®Þnh      t¹ c¸c§iÒu          LuËt thuÕ        i 10,11,15,18,19    Gi¸trÞgiat¨ng: Trêng    hîp C«ng    ty Phông  Thy Ngäc  thùc hiÖn    kh«ng ®óng chÕ    ®é kÕ  to¸n,ho¸    ®¬n chøng    dông  to¸n trªnm¸y    tõ (sö  kÕ      vitÝnh nhng kh«ng  th«ng  b¸o cho  quan  c¬  thuÕ; lËp  c¸o quyÕt      b¸o    to¸nthuÕ  kh«ng ®óng        thêih¹n,b¸n hµng  kh«ng lËp ho¸ ®¬n,  hµng ho¸ mua  vµo  kh«ng  ho¸  cã  ®¬n...  )th× côc  thuÕ  quyÒn  ®Þnh  thuÕ  cã  Ên  sè  GTGT   ph¶inép  Ên    vµ  ®Þnh   thu nhËp chÞu  thuÕ TNDN. §èi víihµnh        vi b¸n hµng kh«ng xuÊt ho¸    ®¬n    lµ hµnh    vi trèn thuÕ      th× ngoµiviÖc    nép  sè  ®ñ  thuÕ  GTGT,  thuÕ TNDN     (sè thuÕ nµy  ® îcx¸c®Þnh  ®∙      khiÊn    ®Þnh  thuÕ)  tuú theo  th×    tÝnh chÊt,møc         ®é viph¹m  C«ng   ty cßn bÞ  ph¹ttiÒn tõmét        ®Õn   n¨m  sè  lÇn  thuÕ  gian lËn.   ­ T¹i®iÓm         2, ®iÓm   C«ng  sè  3  v¨n  1534  TCT/CS  ngµy  04/05/2001  cña  Tæng  côc  viÖc  vÒ  hµng    ho¸,dÞch  mua   vô  vµo kh«ng  ho¸ ®¬n,  cã    chøng    tõ hîp ph¸p cã      híng dÉn: VËt ,hµng        t  ho¸ mua vµo  dïng cho    s¶n xuÊt,kinh doanh      kh«ng  ho¸ ®¬n,  cã    chøng    tõ kh«ng  îctÝnh  ®   vµo    chiphÝ          hîp lýkhix¸c ®Þnh  TNCT  TNDN.  Trêng     ,hµng    hîp vËt t  ho¸ mua  vµo kh«ng  ho¸ ®¬n, chøng    cã      tõ hîp ph¸p  ® îcc¬    ®∙    quan  thuÕ  lýtruythu thuÕ  xö        GTGT,  thuÕ  TNDN   kh©u  ë  l th«ng  bÞ  lýviph¹m  u  vµ  xö      hµnh chÝnh  thuÕ  gi¸trÞ hµng    vÒ  th×      ho¸ mua   vµo  sè  vµ  tiÒn thuÕ      îctÝnh    truythu ®   vµo    chiphÝ    hîp lý. Nh vËy  êng  Côc  tr hîp  thuÕ  Ên  ®∙  ®Þnh  TNCT   kh«ng  lýtruythu th×  xö        thuÕ GTGT,  thuÕ TNDN     trªnkh©u u  l th«ng      ®èi víihµng    ho¸ mua  vµo  kh«ng  cã    ho¸ ®¬n, chøng        tõhîp ph¸p. Tæng  côc  ThuÕ         tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ  TP.  ChÝ   Hå  Minh  îcbiÕtvµ  ®     thùc  hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản