Công văn 5234/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
38
lượt xem
1
download

Công văn 5234/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5234/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc kê khai chậm thuế giá trị gia tăng đầu vào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5234/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc thu Õ  S è   T 5234 T C T/ N V 6  n g µ y 26 th¸ng 12 n¨ m  2001 v Ò   viÖc  Kª khai c h Ë m   thu Õ  G T G T  ® Ç u   o vµ KÝnh    göi:Côc  thuÕ  thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh  Tr¶    lêiC«ng  v¨n  CV­048  sè  ngµy 6/7/2001 cña C«ng    ty TNHH  X©y   dùng  Th¬ng    T©m     vµ  m¹i An  vÒ viÖc    îc kª  xin ®   khaibæ     sung ho¸ ®¬n x©y  dùng  c«ng  tr×nh thic«ng      ngoµitØnh  Côc    vÒ  thuÕ Thµnh phè.Hå    ChÝ  Minh,  Tæng  côc ThuÕ   ý  cã  kiÕn  sau: nh    Theo  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     1.2,môc  IphÇn  Th«ng   122/2000/TT­ II   , B,  tsè  BTC  ngµy  29/12/2000  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh  sè  79/2000/N§­   CP ngµy  29/12/2000  cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng th×:"ThuÕ      ®Çu   vµo  cña  hµng  ho¸,dÞch  ® îc   vô    khÊu      trõph¸tsinh trong th¸ng nµo  îckª khaikhÊu              ®       trõkhix¸c ®Þnh  thuÕ  sè  nép trong th¸ng®ã,      kh«ng  ph©n  biÖt®∙    xuÊt dïng    hay  cßn    ®Ó trong kho.Tr­     êng      hîp ho¸ ®¬n  GTGT   hoÆc  chøng    tõ nép  thuÕ  GTGT   ®Çu  vµo cña hµng  ho¸,dÞch  mua    vô  vµo    ph¸tsinh trong th¸ngtiÕp sau,tr           êng    lýdo  hîp do    kh¸ch   quan    îckhÊu    th× ®   trõtrong thêigian tèi lµ03          ®a    th¸ngtiÕp theo sau".       Theo  tr×nh bµy    cña  C«ng    tØnh  ty,ë  Long  An,  C«ng    thic«ng  ty cã    x©y  dùng    c¸c c«ng  tr×nh,®∙    ®¨ng  kinh doanh  kª khainép  ký    vµ      thuÕ  GTGT   theo  ph¬ng  ph¸p khÊu    i   trõt¹ Côc    thuÕ  Long  tõth¸ng6/2000  An      ®Õn  th¸ng4/2001,     nhng Côc  thuÕ  Long  chØ   An  thu thuÕ  GTGT       1% trªndoanh  thu (theo  quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm     2, môc  ,II PhÇn  Th«ng   122/2000/TT­ B,  t sè  BTC)  chuyÓn  vµ  viÖc quyÕt  to¸n c¸c c«ng      tr×nh x©y    dùng  i t¹  tØnh  Long  vÒ     chÝnh  An  trôsë  cña C«ng    i ty t¹ thµnh  phè  ChÝ   Hå  Minh nªn      qu¸ thêih¹n   kª khait¹    iCôc  thuÕ  TP.    Hå ChÝ   Minh  theo  quy ®Þnh.  C¨n  vµo  êng  cø  tr hîp  cña  C«ng      ty,®Ò nghÞ  Côc  thuÕ  kiÓm     thÓ, nÕu   tra cô    thuÕ  GTGT   ®Çu  vµo  cña  c¸c  c«ng  tr×nh x©y dùng  it¹ tØnh  Long  cha  îc khÊu    An  ®   trõhoÆc   hoµn  thuÕ  i t¹ Côc  thuÕ Long    An, ph¶ichuyÓn  kª khait¹    vÒ      iC«ng    thµnh  tyë  phè  ChÝ   Hå  Minh  th× cho  khai khÊu    kª    trõ hoÆc   hoµn  thuÕ  it¹ Côc  thuÕ  thµnh  phè    Hå ChÝ   Minh. Tæng  côc  ThuÕ         tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ  biÕtvµ    xem      xÐt gi¶iquyÕt.  
Đồng bộ tài khoản