Công văn 5248/BTC-CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
77
lượt xem
9
download

Công văn 5248/BTC-CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5248/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến về dự án Luật thuế nhà, đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5248/BTC-CST của Bộ Tài chính

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5248/BTC-CST ------------------ V/v xin ý kiến về Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009 dự án Luật thuế nhà, đất Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thực hiện Nghị quyết số 27/2008/QH12 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự án Luật thuế nhà, đất (tài liệu kèm theo). Bộ Tài chính đề nghị quý cơ quan nghiên cứu, có ý kiến về dự thảo dự án Luật thuế nhà, đất để Bộ Tài chính tổng hợp, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định. Ý kiến xin được gửi về Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế) trước ngày 25/4/2009. Trân trọng cảm sự phối hợp công tác của quý cơ quan./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Website Chính phủ; (đã ký) - Website Bộ Tài chính; - Vụ Pháp chế; - Lưu VT, CST (CST3). Đỗ Hoàng Anh Tuấn D:\File tu mang\ D:\File tu mang\ Thang 4\200409\Du thao Luat 6.doc Thang 4\200409\To trinh CP6.doc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản