Công văn 5327/TC/CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
38
lượt xem
1
download

Công văn 5327/TC/CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5327/TC/CST của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng rượu có xuất xứ từ Hoa Kỳ Và úc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5327/TC/CST của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh sè 5327 TC/CST ngµy 19 th¸ng 05 n¨m 2004  vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu mÆt hµng rîu  cã xuÊt xø tõ Hoa Kú vµ óc KÝnh   göi:   ­   C¸c   bé,   c¬   quan   ngang   bé,   c¬   quan  thuéc ChÝnh phñ  ­ Uû ban  nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc  thuéc T¦ C¨n cø c¸c ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n  sè 19/CP­QHQT ngµy 29/3/2004 cña ChÝnh phñ vµ C«ng v¨n sè  1772/VPCP­KTTH ngµy 13/4/2004 cña V¨n phßng ChÝnh phñ; Trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Bé Th¬ng m¹i t¹i c¸c C«ng v¨n  sè   1888/BTM­CM   ngµy   26/4/2004,   sè   2270   TM/XNK   ngµy  6/5/2004; Bé Tµi chÝnh xin th«ng b¸o c¸c mÆt hµng rîu (thuéc  c¸c nhãm 2204, 2205, 2206, 2208 cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu u  ®∙i) nhËp khÈu cã xuÊt xø tõ c¸c níc óc vµ Hoa Kú ®îc ¸p  dông møc thuÕ  suÊt  thuÕ nhËp khÈu  lµ 80% (t¸m  m¬i phÇn  tr¨m) nh ®èi víi mÆt hµng rîu nhËp khÈu cã xuÊt xø tõ EU  theo   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   17/2004/Q§­BTC   ngµy  12/2/2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh kÓ tõ ngµy 1/5/2004. 
Đồng bộ tài khoản