intTypePromotion=1

Công văn 5476/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
114
lượt xem
15
download

Công văn 5476/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5476/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu gỗ lóng rừng trồng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5476/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan Sè 5476/TCHQ-KTTT ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2000 vÒ viÖc thuÕ xuÊt khÈu gç lãng rõng trång KÝnh göi: C¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè C¨n cø C«ng v¨n sè 4863/TC-TCT ngµy 22/11/2000 cña Bé Tµi chÝnh. Tæng côc H¶i quan híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn viÖc ¸p dông m· sè, tÝnh thuÕ xuÊt khÈu mÆt hµng gç lãng rõng trång thèng nhÊt nh sau: ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ xuÊt khÈu lµ 0% (kh«ng phÇn tr¨m) ®èi víi mÆt hµng gç lãng rõng trång. Gç lãng ®îc hiÓu lµ gç c©y hoÆc cµnh lín ®îc c¾t ra thµnh khóc theo c¸c kÝch thíc chiÒu dµi quy ®Þnh cña th¬ng phÈm hoÆc ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn trong c«ng nghiÖp khai th¸c, chÕ biÕn gç. Møc thuÕ suÊt thuÕ xuÊt khÈu 0% (kh«ng phÇn tr¨m) ®îc ¸p dông ®Ó xö lý ®èi víi c¸c tê khai hµng xuÊt khÈu gç lãng rõng trång ®· nép cho c¬ quan h¶i quan b¾t ®Çu tõ ngµy 1/5/2000. §èi víi nh÷ng l« hµng ®· ®îc ®¨ng ký tê khai lµm thñ tôc xuÊt khÈu mÆt hµng trªn trong thêi gian tõ ngµy 1/5/2000 nÕu ®· nép thuÕ xuÊt khÈu th× ®- îc hoµn l¹i thuÕ. Sè thuÕ xuÊt khÈu ®îc hoµn, ®îc cÊn trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép cña l« hµng xuÊt khÈu lÇn sau cña ®èi tîng ®îc hoµn hoÆc lËp hå s¬ ®Ò nghÞ Bé Tµi chÝnh (Vô Ng©n s¸ch Nhµ níc) trùc tiÕp hoµn l¹i thuÕ cho ®èi tîng ®îc hoµn theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã ph¸t sinh víng m¾c th× yªu cÇu ph¶n ¸nh ®Ó kÞp thêi gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2