Công văn 551/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
20
lượt xem
2
download

Công văn 551/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 551/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thực hiện Quyết định 147/2002/QĐ-TTg

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 551/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 551/TC­T C T  n g µ y   c 16 th¸ng 1 n¨ m  2003  v Ò  viÖc thùc hi Ö n  q u y Õt ® Þ n h  sè 147/2002/Q§­T T g KÝnh  göi: ­      Uû ban nh©n  d©n  c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc  Trung  ¬ng  ­Bé    C«ng  nghiÖp, C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  147/2002/Q§­ sè  TTg ngµy 25/10/2002 cña    Thñ íng t   ChÝnh  phñ  c¬  vÒ  chÕ  ®iÒu hµnh  qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu, s¶n    xuÊt l¾p      r¸p xe    hai b¸nh g¾n  m¸y  phô      vµ  tïng giai®o¹n 2003­2005, Bé      Tµi chÝnh  th«ng  b¸o: Tõ  ngµy  th¸ng 01  01    n¨m  2003,kh«ng    thùc hiÖn    chÝnh  s¸ch  ®∙ithuÕ  u    theo    néi ®Þa   tû lÖ    ho¸ ®èi    víiphô    hai b¸nh  tïng xe    g¾n  m¸y  quy  ®Þnh  i t¹  Th«ng   ªntÞch  176/1998/TTLT­ tli   sè  BTC­BCN­TCHQ   ngµy  th¸ng 12    25    n¨m  1998  cña    Tµi chÝnh    Liªn Bé    ­ C«ng  nghiÖp    ­ Tæng   côc    H¶i quan  híng dÉn  thùc hiÖn    chÝnh  s¸ch thuÕ    theo    néi®Þa          tû lÖ    ho¸ ®èi víi s¶n  c¸c phÈm,  phô  tïngthuéc ngµnh  khÝ       c¬  ­®iÖn   ­®iÖn    ® îcsöa  tö,®∙    ®æi    t¹ Th«ng   ªntÞch  i tli   sè 120/TTLT­ BTC­BCN­TCHQ   ngµy  th¸ng 12  25    n¨m  2000  QuyÕt  vµ  ®Þnh  sè 1944/1988/Q§­ BTC  ngµy 25  th¸ng 12 n¨m  1998 cña Bé  tr ëng Bé     Tµi chÝnh  viÖc  vÒ  ban hµnh quy  ®Þnh  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙itheo    u    tû lÖ    néi ®Þa     ho¸ ®èi      víic¸c s¶n  phÈm,  phô    tïng thuéc ngµnh  khÝ    c¬  ­ ®iÖn    ­ ®iÖn    ® îc söa  tö,®∙    ®æi  i t¹ QuyÕt  ®Þnh  66/2002/Q§­ sè  BTC   ngµy  th¸ng 22    05 n¨m  2002 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    ViÖc nhËp khÈu    linhkiÖn, chitiÕtphôc  cho        vô  viÖc s¶n xuÊt l¾p      r¸p phô    haib¸nh  tïngxe    g¾n  m¸y    tõ ngµy  th¸ng 01  01    n¨m  2003      îcthùc trë®i,®     hiÖn theo ®óng    quy ®Þnh    t¹ BiÓu  i thuÕ thuÕ  nhËp  khÈu. Bé    Tµi chÝnh th«ng b¸o    ban  ®Ó Uû  nh©n d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè vµ  Bé C«ng nghiÖp  îcbiÕtvµ  ®     chØ  ®¹o    c¸cdoanh nghiÖp  s¶n  xuÊtl¾p      r¸pphô  tïngxe      haib¸nh  g¾n m¸y thùc hiÖn    theo ®óng    quy ®Þnh.
Đồng bộ tài khoản