Công văn 576/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
58
lượt xem
6
download

Công văn 576/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 576/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc đôn đốc các tỉnh khẩn trương hoàn thiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 576/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: 576/BXD-QLN Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2009 V/v đôn đốc các tỉnh khẩn trương hoàn thiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg. Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 23 tháng 12 năm 2008, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2561/BXD-QLN hướng dẫn việc xây dựng Đề án hỗ trợ các hộ nghèo về nhà ở và đề nghị các tỉnh khẩn trương chỉ đạo việc lập và phê duyệt Đề án hỗ trợ các hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó Danh sách hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở gửi về các Bộ, ngành trong tháng 02 năm 2009 và Đề án sẽ phải gửi về trong tháng 3 năm 2009. Sau đó, để triển khai Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo của Chính phủ, ngày 17 tháng 02 năm 2009 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 25/BXD-QLN chỉ đạo 20 tỉnh có huyện nghèo, khẩn trương lập, phê duyệt Đề án hỗ trợ các hộ nghèo về nhà ở để gửi các Bộ, ngành trước ngày 28 tháng 02 năm 2009. Đầu tháng 3 năm 2009, Bộ Xây dựng cũng đã cử đoàn công tác làm việc với một số địa phương và ngày 10 tháng 3 năm 2009, Bộ Xây dựng tiếp tục có văn bản số 340/BXD-QLN để hướng dẫn bổ sung và nhắc các tỉnh khẩn trương gửi Danh sách và Đề án. Tuy nhiên cho đến nay mới chỉ có 05 tỉnh đã gửi Danh sách và Đề án (trong đó có 03 tỉnh mới gửi Danh sách chưa có Đề án, 01 tỉnh mới gửi Đề án chưa gửi Danh sách, 01 tỉnh có đầy đủ Danh sách và Đề án). Do đó Bộ Xây dựng chưa thể tổng hợp số liệu về nhà ở và kinh phí cần hỗ trợ, làm chậm kế hoạch hỗ trợ dự kiến đã đề ra. Vì vậy, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương chưa gửi Đề án (có Danh sách các hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở kèm theo) khẩn trương hoàn thiện việc lập, phê duyệt và gửi Đề án về các Bộ, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng chính sách xã hội chậm nhất đến ngày 15 tháng 4 năm 2009. Sau thời hạn nêu trên, trường hợp các địa phương chưa gửi Đề án theo yêu cầu, Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời coi như địa phương đó không có nhu cầu hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đặc biệt là tại 20 tỉnh có các huyện nghèo thuộc danh sách 61 huyện nghèo nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quy định và gửi cho các Bộ, ngành theo tiến độ nêu trên./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c); - Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Lưu VP, QLN (3). Nguyễn Trần Nam
Đồng bộ tài khoản