Công văn 58/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
51
lượt xem
4
download

Công văn 58/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 58/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế về việc miễm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 58/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g  c ôc thu Õ  sè  T 58 T C T/N V 2   g µy  03 th¸ng 1 n¨ m  2002  n vÒ  viÖc mi Ô n  gi¶ m  thu Õ  thu n h Ë p   o a n h  n g hi Ö p d KÝnh    göi:Côc  thuÕ  thµnh  phè  Néi Hµ  Tr¶    lêiC«ng v¨n  8790  sè  CT/NV ngµy  30/7/2001 cña Côc thuÕ thµnh  phè  Néi vÒ  Hµ    viÖc  miÔn  gi¶m thuÕ  TNDN   theo    qui®Þnh  cña  LuËt khuyÕn     khÝch  ®Çu    ttrong níc,Tæng      côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  §iÒu  ­  cø  23  NghÞ   ®Þnh   51/1999/N§­   sè  CP ngµy  8/7/1999  cña  ChÝnh  phñ    qui ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt khuyÕn khÝch ®Çu     t trong níc,     Môc        I,II­ PhÇn  ­   Th«ng   22/2001/TT­ B      tsè  BTC   ngµy 3/4/2001 cña  Tµi   Bé    chÝnh söa  æi  ® Th«ng   sè  t 146/1999/TT­BTC  ngµy 17/12/1999 cña  Tµi Bé    chÝnh híng dÉn    thùc hiÖn    viÖc miÔn thuÕ,gi¶m    thuÕ cho     îng ® îch­ c¸c®èi t     ëng  ®∙i®Çu  . u    t Trêng  hîp ngµnh nghÒ  kinh doanh  îc hëng  ®∙i®Çu    l∙   ®   u    t cã  ingµnh  , nghÒ kinh doanh    kh¸c(nép    thuÕ  TNDN  theo    luËt®Þnh)      lçth× doanh nghiÖp  cã  thÓ    lùachän: ­ H¹ch    to¸n riªng l∙ cña       i ho¹t®éng  îc u        ®   ®∙i®Ó thùc hiÖn    miÔn, gi¶m  thuÕ  theo qui®Þnh, ho¹t®éng    îcchuyÓn            lç®   lçtheo chÕ  qui®Þnh.   ®é    ­ LÊy      l∙cña    i ho¹t®éng  îcu          ®   ®∙idÓ bï lç,nÕu cßn      îcu    l∙ thi®   ®∙i,nÕu  i cßn      îcchuyÓn  lçth× ®   lç. Tæng  côc  thuÕ  th«ng  ®Ó   b¸o  Côc  thuÕ  biÕtvµ    híng dÉn    doanh  nghiÖp  thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản