Công văn 5886/TC/CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
114
lượt xem
4
download

Công văn 5886/TC/CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5886/TC/CST của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với hợp đồng, văn bản về quyền sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5886/TC/CST của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh Sè 5886/TC­CST ngµy 17 th¸ng 5 n¨m 2005  v Ò   v i Ö c   H í n g   d É n   t h u   l Ö   p h Ý   c h ø n g   t h ù c   c ñ a   U B N D   c Ê p   x ∙   ® è i  víi c¸c hîp ®ång, v¨n b¶n vÒ quyÒn sñ dông ®Êt KÝnh göi: Bé T ph¸p Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc C«ng v¨n sè 944/TP­HCTP ngµy 19  th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé T  ph¸p ®Ò nghÞ cho phÐp Uû ban   nh©n   d©n   cÊp   x∙,   phêng,   thÞ   trÊn   ®îc   thu   lÖ   phÝ   chøng   thùc ®èi víi hîp ®ång, v¨n b¶n liªn quan ®Õn viÖc sö dông   ®Êt theo møc thu t¹i phô lôc sè 2 ban hµnh kÌm theo Th«ng   t  liªn  tÞch  sè  93/2001/TTLT­BTC­BTP  ngµy  21/11/2001  cña   liªn bé Bé Tµi chÝnh ­ Bé T ph¸p híng dÉn chÕ ®é thu, nép   vµ qu¶n lý sö dông phÝ, lÖ phÝ c«ng chøng, chøng thùc. VÒ   vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   181/2004/N§­CP   ngµy   29/10/2004  cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai;  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§­CP ngµy 03/06/2002 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh  chi tiÕt thi hµnh ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ  phÝ; Trong khi chê söa ®æi, bæ sung Th«ng t  liªn tÞch sè  93/2001/TTLT­BTC­BTP   ngµy   21/11/2001   cña   liªn   bé   Bé   Tµi  chÝnh ­ Bé T ph¸p híng dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö  dông   phÝ,   lÖ   phÝ   c«ng   chøng,   chøng   thùc,   Bé   Tµi   chÝnh  ®ång ý ®Ó Uû ban nh©n d©n cÊp x∙, phêng, thÞ trÊn (cÊp  x∙) ®îc thu lÖ phÝ chøng thùc ®èi víi hîp ®ång, v¨n b¶n  liªn quan ®Õn viÖc sö dông ®Êt theo møc thu lÖ phÝ chøng  thùc hîp ®ång, v¨n b¶n liªn quan ®Õn bÊt ®éng s¶n ¸p dông  t¹i Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn quy ®Þnh t¹i phô lôc sè 2  ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 93/2001/TTLT­BTC­ BTP. Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö  dông tiÒn lÖ phÝ thu ®îc theo ®óng quy ®Þnh   t¹i ®iÓm 3  môc   II   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè   93/2001/TTLT­   BTC­BTP   nªu  trªn. Bé Tµi chÝnh tr¶ lêi ®Ó Bé T  ph¸p ®îc biÕt vµ híng  dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản