Công văn 59/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Chien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
80
lượt xem
26
download

Công văn 59/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 59/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc Chi phí lập, thẩm định báo cáo đầu tư, quản lý dự án - Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận II

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 59/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------------ ð c l p - T do - H nh phúc ---------------------- S : 59/BXD-KTXD Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 2009 V/v: Chi phí l p, th m ñ nh báo cáo ñ u tư, qu n lý d án - D án Nhà máy ñi n h t nhân Ninh Thu n II. Kính g i: B Công thương B Xây d ng ñã nh n văn b n s 11251/BCT-NL ngày 24/11/2008 c a B Công thương v chi phí l p, th m ñ nh báo cáo ñ u tư, qu n lý d án - D án Nhà máy ñi n h t nhân Ninh Thu n II. Sau khi xem xét, B Xây d ng có ý ki n như sau: Theo qui ñ nh t i Ngh ñ nh s 99/2007/Nð-CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v Qu n lý chi phí ñ u tư xây d ng công trình và Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng thì ch ñ u tư căn c tính ch t, ñi u ki n ñ c thù c a công trình, h th ng ñ nh m c d .vn toán c a Nhà nư c và phương pháp l p ñơn giá xây d ng công trình theo hư ng d n c a B Xây d ng ñ xây d ng và quy t ñ nh áp d ng ñơn giá c a công trình làm cơ s xác ñ nh d toán, qu n lý chi phí ñ u tư xây d ng công trình. am D án Nhà máy ñi n h t nhân Ninh Thu n II có giá tr xây l p và thi t b trong t ng m c tn ñ u tư tính qui ñ i kho ng 55.883 t ñ ng (văn b n s 11251/BCT-NL), vư t khung ñ nh m c theo qui ñ nh hi n hành, vì v y ñ có căn c qu n lý chi phí ñ u tư xây d ng công trình, B Xây tVie d ng th ng nh t ñ B Công thương xem xét quy t ñ nh m c chi phí cho công tác tư v n l p báo cáo ñ u tư D án Nhà máy ñi n h t nhân Ninh Thu n II không vư t m c 0,0116% so v i t ng m c ñ u tư tính qui ñ i kho ng 55.883 t ñ ng (tương ng 6,262 t ñ ng). .Lua Chi phí th m ñ nh báo cáo ñ u tư, qu n lý d án giai ño n chu n b ñ u tư D án Nhà máy ñi n h t nhân Ninh Thu n II ñư c xác ñ nh b ng cách l p d toán chi phí căn c n i dung công vi c th c hi n, hình th c qu n lý d án và các ch ñ chính sách có liên quan c a Nhà ww nư c. B Công thương t ch c phê duy t d toán chi phí này ñ áp d ng. w ð ngh B Công thương căn c ý ki n nêu trên ñ t ch c th c hi n./. Ni nh n: KT. B TRƯ NG Như trên; TH TRƯ NG Lưu VP, KTXD, S(8). Cao L i Quang
Đồng bộ tài khoản