intTypePromotion=1

Công văn 5906/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Công văn 5906/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5906/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc về thu lệ phí hải quan hàng tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5906/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n C ñ a  t æ n g  c ôc h¶i q u a n  sè 5906 K T T T/T C H Q   n g µy  25 th¸ng 12 n¨ m  2001  Ò  viÖc xö  lý víng m ¾ c   v v Ò  thu lÖ p h Ý  h¶i q u a n  h µ n g  T N­T X; T X­T N KÝnh    göi:Côc    h¶iquan    c¸ctØnh,thµnh    phè Ngµy  17/10/2001 Tæng  côc H¶i quan ®∙ ban  hµnh  C«ng  v¨n sè  4582/TCHQ­KTTT  viÖc  vÒ  híng dÉn    miÔn  phÝ    lÖ  h¶iquan      ®èi víihµng xuÊt  khÈu.    §Ó Côc  H¶i quan c¸c TØnh,  Thµnh  phè thùc hiÖn thèng  nhÊt viÖc  miÔn    phÝ    thu lÖ  h¶iquan      ®èi víihµng  nhËp    i t¹m  ­ t¸ xuÊt,hµng  xuÊt ­ t¸      t¹m     i nhËp;Tæng    côc  híng dÉn    thùc hiÖn  sau:   nh  ­ §èivíihµng        t¹m nhËp    i ­ t¸ xuÊt th×    chØ    phÝ    thu lÖ  h¶iquan  (mét) 01    lÇn    khilµm      thñ tôc nhËp khÈu  hµng      i ho¸.Khi t¸ xuÊt khÈu    kh«ng    phÝ  thu lÖ  h¶iquan.   ­ §èivíihµng        t¹m xuÊt –  i   t¸ nhËp: NÕu   ®ñ     x¸c ®Þnh      cã  c¨n cø    lµ hµng  xuÊt khÈu    th×  îc miÔn  ®   thu  phÝ    lÖ  h¶i quan trong vßng  n¨m        1  kÓ tõ ngµy  26/7/2001 (ngµy hiÖu    lùc cña QuyÕt  ®Þnh  908/Q§­ sè  TTg ngµy  30/8/2001  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ).Kh«ng    phÝ      thu lÖ  h¶iquan    khihµng  i t¸ nhËp    khÈu  vÒ ViÖtNam.   Tæng  côc    H¶i quan th«ng b¸o    ®Ó Côc    H¶i quan    c¸c TØnh, Thµnh phè  ® îcbiÕtvµ      thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2