Công văn 5933/TC/TCHQ của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
44
lượt xem
3
download

Công văn 5933/TC/TCHQ của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5933/TC/TCHQ của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng đối với vật tư, thiết bị nhỏ lẻ thuộc tập hợp dây chuyền máy móc, thiết bị đồng bộ nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5933/TC/TCHQ của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña bé tµi chÝnh sè 5933 TC/TCHQ ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2004 vÒ viÖc MiÔn thuÕ nhËp khÈu, kh«ng thu thuÕ GTGT ®èi víi vËt t, thiÕt bÞ nhá lÎ thuéc tËp hîp d©y chuyÒn m¸y mãc, thiÕt bÞ ®ång bé nhËp khÈu t¹o TSC§ cña Dù ¸n ®Çu t KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh Th«ng t sè 85/2003/TT-BTC ngµy 29/8/2003 híng dÉn thùc hiÖn viÖc ph©n lo¹i hµng hãa theo danh môc hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu vµ BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i, BiÓu thuÕ xuÊt khÈu. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¶i quyÕt miÔn thuÕ nhËp khÈu vµ kh«ng thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) ®èi víi hµng hãa lµ vËt t, thiÕt bÞ nhá lÎ thuéc tËp hîp d©y chuyÒn m¸y mãc, thiÕt bÞ ®ång bé nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) cho c¸c Dù ¸n ®Çu t ®îc hëng u ®·i ®Çu t theo LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc vµ LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®· ph¸t sinh mét sè víng m¾c. C¨n cø §iÒu 57 NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP ngµy 31/7/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; §iÒu 26 NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) sè 03/1998/QH10; NghÞ ®Þnh sè 35/2002/N§-CP ngµy 29/3/2002 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung danh môc A, B vµ C ban hµnh t¹i Phô lôc kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ; Th«ng t sè 13/2001/TT-BTC ngµy 8/3/2001, Th«ng t sè 98/2002/TT-BTC ngµy 24/10/2002, Th«ng t sè 120/2003/TT-BTC ngµy l2/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh, ®Ó thùc hiÖn c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi thóc ®Èy t¨ng trëng ®Çu t, Bé Tµi chÝnh híng dÉn bæ sung thñ tôc gi¶i quyÕt miÔn thuÕ nhËp khÈu vµ kh«ng thu thuÕ GTGT ®èi víi hµng hãa lµ vËt t, thiÕt bÞ nhá lÎ thuéc tËp hîp d©y chuyÒn m¸y mãc, thiÕt bÞ ®ång bé nhËp khÈu ®Ó t¹o TSC§ cho c¸c Dù ¸n ®Çu t ®îc hëng u ®·i ®Çu t nh sau: 1. §èi tîng miÔn thuÕ nhËp khÈu vµ kh«ng thu thuÕ GTGT - C¸c doanh nghiÖp thuéc ®èi tîng ®îc hëng u ®·i ®Çu t theo LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu vµ kh«ng thu thuÕ GTGT ®èi víi thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng (n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ) lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc nhËp khÈu ®Ó t¹o TSC§. C¸c doanh nghiÖp thuéc ®èi tîng ®îc hëng u ®·i ®Çu t theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi thiÕt bÞ m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng (n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ) nhËp khÈu ®Ó t¹o TSC§; kh«ng chÞu thuÕ GTGT ®èi víi thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng
  2. 2 tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng (n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ) lo¹i trong níc ch- a s¶n xuÊt ®îc nhËp khÈu ®Ó t¹o TSC§. Trêng hîp trong d©y chuyÒn m¸y mãc, thiÕt bÞ ®ång bé nhËp khÈu, ngoµi m¸y mãc, thiÕt bÞ nguyªn chiÕc cßn bao gåm c¶ c¸c thiÕt bÞ nhá lÎ (nh bu l«ng, vßng ®Öm...) hoÆc c¸c vËt t (nh g¹ch, v÷a chÞu löa dïng ®Ó x©y lß, que hµn, ®Çu èng nèi...) hoÆc thiÕt bÞ nhËp khÈu nhng ph¶i t¸ch rêi ®Ó vËn chuyÓn, kh«ng nhËp khÈu ®îc cïng chuyÕn (nh c¸c cÊu kiÖn nhµ tiÒn chÕ th¸o rêi) ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu vµ kh«ng thu thuÕ GTGT theo d©y chuyÒn m¸y mãc, thiÕt bÞ ®ång bé nhËp khÈu, nÕu ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1.1. ThiÕt bÞ nhá lÎ vµ c¸c lo¹i vËt t nµy ph¶i cã sè lîng, chñng lo¹i phï hîp víi môc ®Ých sö dông ®Ó l¾p ®Æt, kÕt nèi hoÆc ®iÒu kiÓn c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ ®¶m b¶o cho hÖ thèng vËn hµnh b×nh thêng. 1.2. ThiÕt bÞ nhá lÎ vµ c¸c lo¹i vËt t nµy ph¶i n»m trong Danh môc hµng nhËp khÈu miÔn thuÕ ®· ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt (®èi víi Dù ¸n ®Çu t trong níc lµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t hoÆc UBND tØnh, thµnh phè; ®èi víi Dù ¸n ®Çu t níc ngoµi lµ Bé Th¬ng m¹i hoÆc c¸c c¬ quan ®îc Bé Th¬ng m¹i ñy quyÒn). 2. Thñ tôc, hå s¬ gi¶i quyÕt miÔn thuÕ nhËp khÈu vµ kh«ng thu thuÕ GTGT 2.1. Hå s¬ ®Ó ®îc gi¶i quyÕt miÔn thuÕ nhËp khÈu vµ kh«ng thu thuÕ GTGT thiÕt bÞ nhá lÎ vµ c¸c lo¹i vËt t theo d©y chuyÒn m¸y mãc, thiÕt bÞ ®ång bé nhËp khÈu: - §èi víi Dù ¸n ®Çu t níc ngoµi: ph¶i cã ®ñ thñ tôc hå s¬ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.b, môc III, PhÇn thø hai Th«ng t sè 13/2001/TT-BTC ngµy 8/3/2001 vµ ®iÓm 4, môc II, PhÇn A Th«ng t sè 120/2003/IT-BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh; - §èi víi Dù ¸n ®Çu t trong níc: ph¶i cã ®ñ thñ tôc hå s¬ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.2, môc I, PhÇn C Th«ng t sè 98/2002/TT-BTC ngµy 24/10/2002 vµ ®iÓm 4, môc II, PhÇn A Th«ng t sè 120/2003/TT-BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh. 2.2. Ngoµi thñ tôc hå s¬ nh nªu t¹i ®iÓm 2.1 nªu trªn, Chñ Dù ¸n ®Çu t ph¶i cã cam kÕt sö dông c¸c lo¹i vËt t, thiÕt bÞ nhá lÎ nµy ®óng môc ®Ých phôc vô cho viÖc l¾p ®Æt, kÕt nèi m¸y mãc, thiÕt bÞ thuéc d©y chuyÒn thiÕt bÞ ®ång bé cña Dù ¸n ®Çu t, nªu râ dù kiÕn thêi gian l¾p ®Æt, hoµn chØnh d©y chuyÒn m¸y mãc, thiÕt bÞ ®ång bé. 3. ThÈm quyÒn xö lý miÔn thuÕ nhËp khÈu vµ kh«ng thu thuÕ GTGT C¬ quan H¶i quan n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu c¨n cø kÕt qu¶ kiÓm tra hµng thùc nhËp, ®èi chiÕu quy ®Þnh hiÖn hµnh, ®èi tîng nªu t¹i ®iÓm 1 vµ thñ tôc hå s¬ nªu t¹i ®iÓm 2 nªu trªn, nÕu phï hîp th× thùc hiÖn gi¶i quyÕt miÔn thuÕ nhËp khÈu vµ kh«ng thu thuÕ GTGT ®èi víi hµng hãa lµ vËt t, thiÕt bÞ nhá lÎ thuéc tËp hîp d©y chuyÒn m¸y mãc, thiÕt bÞ ®ång bé nhËp khÈu ®Ó t¹o TSC§ cho c¸c Dù ¸n ®Çu t ®îc hëng u ®·i ®Çu t theo ®óng quy ®Þnh.
  3. 3 §èi víi c¸c trêng hîp nhËp khÈu vËt t, thiÕt bÞ nhá lÎ thuéc tËp hîp d©y chuyÒn m¸y mãc, thiÕt bÞ ®ång bé ®Ó t¹o TSC§ cho c¸c Dù ¸n ®Çu t ®îc gi¶i quyÕt miÔn thuÕ nhËp khÈu vµ kh«ng thu thuÕ GTGT theo híng dÉn t¹i C«ng v¨n nµy, nhng kh«ng sö dông ®óng môc ®Ých th× ph¶i kª khai víi c¬ quan h¶i quan n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu trong vßng 2 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy thay ®æi môc ®Ých sö dông vµ ph¶i truy nép ®ñ thuÕ nhËp khÈu, thuÕ GTGT ®· ®îc miÔn vµ bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh. Trêng hîp kh«ng khai b¸o ®Ó kª khai truy nép thuÕ, nÕu kiÓm tra ph¸t hiÖn th× ngoµi viÖc ph¶i nép ®ñ sè thuÕ nhËp khÈu, thuÕ GTGT ®· ®îc miÔn, tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m cßn bÞ ph¹t tiÒn tõ 1 ®Õn 5 lÇn sè thuÕ gian lËn. Bé Tµi chÝnh híng dÉn ®Ó c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè, th«ng b¸o cho c¸c doanh nghiÖp biÕt vµ thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã vÊn ®Ò víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó cã híng xö lý phï hîp. C¸c trêng hîp nhËp khÈu vËt t, thiÕt bÞ nhá lÎ thuéc tËp hîp d©y chuyÒn m¸y mãc, thiÕt bÞ ®ång bé ®Ó t¹o TSC§ cho c¸c Dù ¸n ®Çu t nhng c¬ quan h¶i quan ®· tÝnh vµ thu thuÕ kh¸c víi híng dÉn t¹i C«ng v¨n nµy th× b¸o c¸o vÒ Bé Tµi chÝnh (Tæng côc H¶i quan) ®Ó xem xÐt, xö lý tõng trêng hîp cô thÓ. Trêng hîp c¬ quan H¶i quan ®· tÝnh nhng cha thu thuÕ, th× c¬ quan H¶i quan tÝnh l¹i theo C«ng v¨n nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản