intTypePromotion=1

Công văn 6030/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Công văn 6030/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6030/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc phân loại và tính thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng thiết bị đồng bộ, thiết bị toàn bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6030/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n Bé tµi chÝnh sè 6030 TC/TCT ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 2002 vÒ viÖc ph©n lo¹i vµ tÝnh thuÕ nhËp khÈu, GTGT thiÕt bÞ ®ång bé, thiÕt bÞ toµn bé KÝnh göi: Tæng côc h¶i quan Tr¶ lêi c«ng v¨n sè 1093/TCHQ-KTTT ngµy 15/3/2002 cña Tæng côc H¶i quan ph¶n ¸nh nh÷ng víng m¾c trong viÖc ¸p dông nh÷ng nguyªn t¾c tÝnh thuÕ nhËp khÈu vµ gi¶i quyÕt kh«ng thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu lµ thiÕt bÞ ®ång bé do doanh nghiÖp tróng thÇu nhËp khÈu cung cÊp cho dù ¸n; Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: §Ó xö lý víng m¾c ph¸t sinh trong viÖc ph©n lo¹i vµ tÝnh thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi mét tËp hîp c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ cña thiÕt bÞ ®ång bé, thiÕt bÞ toµn bé trong trêng hîp mét sè ®¬n vÞ sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ ®ång bé, thiÕt bÞ toµn bé kh«ng nhËp khÈu trùc tiÕp hoÆc kh«ng uû th¸c nhËp khÈu mµ mêi thÇu, ®¬n vÞ tróng thÇu ®øng ra nhËp khÈu hoÆc uû th¸c cho mét ®¬n vÞ kh¸c nhËp khÈu hoÆc ®¬n vÞ thø 3 ký kÕt hîp ®ång mua b¸n víi doanh nghiÖp tróng thÇu ®øng ra nhËp khÈu, ngµy 23/4/2002, Bé Tµi chÝnh ®· cã c«ng v¨n sè 3928 TC/TCT göi lÊy ý kiÕn c¸c Bé/Ngµnh. C¨n cø quy ®Þnh hiÖn hµnh t¹i Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§- CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, Th«ng t sè 99/2000/TT-BTC ngµy 12/10/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn nguyªn t¾c ph©n lo¹i hµng ho¸ nhËp khÈu lµ tËp hîp c¸c m¸y mãc cña thiÕt bÞ ®ång bé, thiÕt bÞ toµn bé; Tham kh¶o ý kiÕn tham gia cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t t¹i c«ng v¨n sè 2892BKH/TC ngµy 10/05/2002, cña Bé Th- ¬ng m¹i t¹i c«ng v¨n sè 1934/TM-§T ngµy 20/5/2002, cña Tæng côc H¶i quan t¹i c«ng v¨n sè 2024/TCHQ-KTTT ngµy 08/5/2002; th×: - D©y chuyÒn thiÕt bÞ, m¸y mãc ®ång bé mµ trong níc cha s¶n xuÊt ®- îc cÇn nhËp khÈu lµm tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp kh«ng ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Trêng hîp trong d©y truyÒn thiÕt bÞ ®ång bé ®ã cã c¶ lo¹i thiÕt bÞ m¸y mãc trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc th× kh«ng tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho c¶ d©y chuyÒn ®ã. §Ó x¸c ®Þnh thiÕt bÞ m¸y mãc, d©y chuyÒn thiÕt bÞ ®ång bé kh«ng ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®¬n vÞ ph¶i xuÊt tr×nh mét sè lo¹i hå s¬. VÝ dô nh, ph¶i xuÊt tr×nh giÊy b¸o tróng thÇu vµ hîp ®ång b¸n cho c¸c doanh nghiÖp theo kÕt qu¶ ®Êu thÇu (nÕu c¬ së nhËp khÈu ®Ó cung cÊp cho dù ¸n tróng thÇu). Nh vËy nÕu ®¬n vÞ sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ ®ång bé kh«ng nhËp khÈu trùc tiÕp hoÆc kh«ng uû th¸c nhËp khÈu mµ mêi thÇu, ®¬n vÞ tróng thÇu ®øng ra nhËp khÈu hoÆc uû th¸c cho mét ®¬n vÞ kh¸c nhËp khÈu, ®¸p øng c¸c quy ®Þnh vÒ thñ tôc hå s¬ quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 122/2000/TT- BTC ngµy 29/12/2000 nªu trªn th× kh«ng ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho m¸y mãc, thiÕt bÞ ®ång bé ®ã.
  2. 2 - Hµng ho¸ nhËp khÈu lµ mét tËp hîp m¸y mãc, thiÕt bÞ thuéc c¸c nhãm, ph©n nhãm hµng cña c¸c ch¬ng 84, 85, 86, 88, 89, 90 cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh, ®¸p øng c¸c quy ®Þnh cña Th«ng t sè 99/2000/TT-BTC nªu trªn nhng ®¬n vÞ sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ ®ång bé kh«ng nhËp khÈu trùc tiÕp hoÆc kh«ng uû th¸c nhËp khÈu mµ mêi thÇu, ®¬n vÞ tróng thÇu ®øng ra nhËp khÈu hoÆc uû th¸c cho mét ®¬n vÞ kh¸c nhËp khÈu, th× còng ®îc ¸p dông nguyªn t¾c ph©n lo¹i theo m¸y chÝnh ®Ó tÝnh thu thuÕ nhËp khÈu. Hå s¬ ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn nhËp khÈu lµm c¨n cø x¸c ®Þnh kh«ng ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hoÆc ®îc ph©n lo¹i theo m¸y chÝnh ®Ó tÝnh thuÕ nhËp khÈu trong trêng hîp ®¬n vÞ sö dông kh«ng nhËp khÈu trùc tiÕp hoÆc kh«ng uû th¸c nhËp khÈu mµ mêi thÇu, ®¬n vÞ nhËp khÈu tróng thÇu nhËp khÈu hoÆc uû th¸c cho mét ®¬n vÞ kh¸c nhËp khÈu, bao gåm: + Dù ¸n ®Çu t cña ®¬n vÞ ®Çu t cã ghi râ danh môc thiÕt bÞ. + GiÊy b¸o tróng thÇu ghi râ tªn ®¬n vÞ tróng thÇu vµ hµng ho¸ mêi thÇu phï hîp víi dù ¸n ®Çu t. + Hîp ®ång cung cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ gi÷a nhµ thÇu víi chñ ®Çu t phï hîp víi kÕt qu¶ tróng thÇu. + Hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ gi÷a ®¬n vÞ tróng thÇu víi ®¬n vÞ nhËp khÈu uû th¸c cho ®¬n vÞ tróng thÇu. Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn ®Ó Tæng côc H¶i quan chØ ®¹o thèng nhÊt viÖc thùc hiÖn. C«ng ty TNHH Thiªn xøng liªn hÖ víi c¬ quan H¶i quan ®Ó ®îc xö lý cô thÓ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2