Công văn 6066/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Tu Kevin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
2
download

Công văn 6066/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6066/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến Thủ tướng về Dự án Luật thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6066/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6066/VPCP-XDPL V/v: thông báo ý kiến Thủ Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2007 tướng về Dự án Luật thuế thu nhập cá nhân Kính gửi: Bộ Tài chính Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại công văn số 14001/BTC-CST ngày 17 tháng 10 năm 2007 về một số nội dung tiếp thu, chỉnh lý và giải trình ý kiến của nhân dân về Dự án Luật thuế thu nhập cá nhân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau: 1. Đồng ý việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với phần lợi nhuận được chia của thành viên hợp danh trong công ty hợp danh, sau khi công ty hợp danh đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; 2. Không miễn thuế đối với các khoản thu nhập là tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm (phụ cấp ca ba) và thu nhập là cổ tức của người lao động được mua cổ phần ưu đãi khi doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. Bộ Tài chính tiếp tục bảo vệ quan điểm của Chính phủ, cần có văn bản nêu rõ lý do không miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các loại thu nhập này; trên cơ sở ý kiến thảo luận tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội Khóa XII, Bộ Tài chính nghiên cứu, phối hợp ý kiến với Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội kịp thời báo cáo Thủ tướng và Ủy ban thường vụ Quốc hội về phương án tiếp thu, giải trình phù hợp. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết và thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ - Như trên; NHIỆM - TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c); PHÓ CHỦ NHIỆM - VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, PCN Nguyễn Quốc Huy, TB XDPL, Vụ KTTH, TH, V.III; - Website CP; (Đã ký) - Lưu: VT, XDPL (3) DS. Kiều Đình Thụ
Đồng bộ tài khoản