intTypePromotion=1

Công văn 6083/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
53
lượt xem
1
download

Công văn 6083/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6083/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc báo cáo hồ sơ để xem xét xử lý xoá nợ thuế phải truy thu do nguyên nhân khách quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6083/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 6083 TC/TCT ngµy 19 th¸ng 06 n¨m 2002 vÒ viÖc b¸o c¸o hå s¬ ®Ó xem xÐt xö lý xo¸ nî thuÕ ph¶i truy thu do nguyªn nh©n kh¸ch quan KÝnh göi: - Tæng côc H¶i quan - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc TW Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc c«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan vµ mét sè doanh nghiÖp ®Ò nghÞ miÔn truy thu thuÕ nhËp khÈu 04 mÆt hµng: V¶i ®Þa kü thuËt. n¾p hép (lon), cäc cõ, h¬ng liÖu dïng s¶n xuÊt thùc phÈm. §Ó cã c¨n cø xem xÐt vµ ra quyÕt ®Þnh xo¸ nî tiÒn thuÕ nhËp khÈu ph¶i truy thu v× lý do kh¸ch quan cho 04 mÆt hµng nªu trªn theo ®óng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 - môc IV - Th«ng t sè 32/2002/TT-BTC ngµy 10/4/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 172/2001/Q§-TTg ngµy 5/11/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc xö lý gi·n nî, khoanh nî, xo¸ nî thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Ng©n s¸ch Nhµ níc ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cã khã kh¨n do nguyªn nh©n kh¸ch quan, Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc TW, c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, th«ng b¸o cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp cã nhËp khÈu c¸c mÆt hµng: V¶i ®Þa kü thuËt, n¾p hép (lon), cäc cõ, h¬ng liÖu dïng s¶n xuÊt thùc phÈm hiÖn ®ang cßn nî tiÒn thuÕ nhËp khÈu ph¶i truy thu göi hå s¬ ®Õn Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng theo ®óng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.2- môc IV Th«ng t sè 32/2002/TT-BTC ngµy 10/4/2002 cña Bé Tµi chÝnh ®Ó Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng, Tæng côc H¶i quan, Bé Tµi chÝnh xem xÐt xö lý theo ®óng tr×nh tù quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.3- môc IV- Th«ng t sè 32/2002/TT-BTC ngµy 10/4/2002 nªu trªn cña Bé Tµi chÝnh. Cô thÓ lµ: 1/ Doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã nî thuÕ truy thu muèn xem xÐt xo¸ nî thuÕ truy thu ph¶i göi ®Õn Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng n¬i lµm thñ tôc xuÊt nhËp khÈu cho l« hµng nh÷ng giÊy tê sau: - V¨n b¶n ®Ò nghÞ xo¸ nî thuÕ truy thu trong ®ã gi¶i tr×nh râ mÆt hµng, sè nî thuÕ truy thu, nguyªn nh©n cña viÖc truy thu; - QuyÕt ®Þnh truy thu cña H¶i quan ghi râ sè tiÒn thuÕ truy thu thuéc Tê khai nµo, cho mÆt hµng nµo (b¶n photocopy cã ®ãng dÊu cña doanh nghiÖp). - Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ghi râ tªn ®¬n vÞ nhËp khÈu, tªn hµng ho¸ nhËp khÈu cã kÌm theo kÕt qu¶ kiÓm ho¸ vµ tÝnh thuÕ cña h¶i quan. - B¶n m« t¶ ®Æc ®iÓm, cÊu t¹o, tÝnh chÊt cña mÆt hµng vµ kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh lµm c¨n cø ®Ó c¬ quan h¶i quan tÝnh thuÕ (nÕu cã). - X¸c nhËn cña c¬ quan h¶i quan n¬i thu thuÕ vÒ sè nî thuÕ truy thu cña ®¬n vÞ. 2/ Trªn c¬ së Hå s¬ do doanh nghiÖp göi, Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng tiÕp nhËn hå s¬, kiÓm tra xem xÐt cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n göi Tæng côc H¶i
  2. 2 quan vÒ nguyªn nh©n, sè thuÕ ph¶i truy thu, sè thuÕ ®· truy thu, sè tiÒn truy thu cßn nî, ®Ò xuÊt híng gi¶i quyÕt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña sè liÖu b¸o c¸o. 3/ Tæng côc H¶i quan kiÓm tra x¸c ®Þnh l¹i c¸c sè liÖu do Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng b¸o c¸o, tæng hîp göi Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ) nªu râ: tªn ®¬n vÞ, tªn hµng ho¸ cßn nî thuÕ truy thu, nguyªn nh©n, sè nî thuÕ ®· truy thu ®îc, sè nî thuÕ truy thu cßn nî, ®Ò xuÊt híng gi¶i quyÕt (®Ò nghÞ xo¸ hay yªu cÇu nép ®ñ) vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña sè liÖu b¸o c¸o (kÌm theo toµn bé hå s¬ cña ®¬n vÞ nh nªu t¹i ®iÓm 1) cho tõng trêng hîp ®Ó Bé Tµi chÝnh xem xÐt quyÕt ®Þnh theo thÈm quyÒn. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc TW, C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ chØ ®¹o, h- íng dÉn cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp liªn quan thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2