Công văn 627/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
115
lượt xem
19
download

Công văn 627/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 627/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ tự in

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 627/TCT-CS của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ --------------------- Số: 627/TCT-CS Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2009 V/v Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ tự in Kính gửi: Tổng công ty xăng dầu Việt Nam Trả lời công văn số 0161/XD-TTTCKT ngày 06/02/2009 của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam về việc đăng ký sử dụng mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: l/ Đồng ý để Tổng công ty xăng dầu Việt Nam uỷ quyền cho các đơn vị trực thuộc được đóng dấu và in mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ của Tổng công ty đã được Tổng cục Thuế chấp thuận tại công văn số 4745 TCT/AC ngày l l/12/1998. 2/ Tổng công ty xăng dầu Việt Nam có trách nhiệm đăng ký mẫu, số lượng in tại tìm đơn vị trực thuộc với Cục Thuế Thành phố Hà Nội và chịu trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo đúng quy định về in, phát hành, quản lý hoá đơn. Trước khi sử dụng, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam phải đăng ký lưu hành mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (được in sẵn tên Tổng công ty, địa chỉ, mã số thuế, ký hiệu, số thứ tự), số lượng sử dụng với Cục Thuế địa phương. 3/ Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm mở sổ sách theo dõi việc đăng ký sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam theo đúng quy định về in, phát hành, quản lý hoá đơn./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG - Cục Thuế các tỉnh, thành phố; ĐÃ KÝ - Vụ PC; - Ban PC, HT; - Lưu: VT, CS (3b) Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản