Công văn 6540/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
195
lượt xem
1
download

Công văn 6540/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6540/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện điểm 5 Thông tư liên tịch số 176/1999/TTLT/BTC-BCN-TCHQ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6540/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  S è  6540/TC H Q­ K T T T   n g µy  10 th¸ng 11 n¨ m  1999  Ò  viÖc T h ù c  hi Ö n  ®i Ó m  5  v Th«ng   t 176/1999/TTLT/BT C­B C N ­ T C H Q KÝnh     göi: Côc    ­ H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  Ngµy  7/01/1999, Tæng  côc H¶i quan  ®∙ ban  hµnh  C«ng  v¨n sè  103/TCHQ­KTTT  híng dÉn  Th«ng  t ªn  li  tÞch 176/1998/TTLT/BTC­BCN­ TCHQ  ngµy 25/12/1998  cña    TµichÝnh,C«ng  LiªnBé      nghiÖp,Tæng    côc  H¶i  quan  thùc hiÖn  vÒ    chÝnh s¸ch thuÕ    theo tûlÖ        néi®Þa  ho¸. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      theo ph¶n ¸nh cña Doanh  nghiÖp gÆp  ph¶i  víng m ¾c     trong qu¸ tr×nh nhËp        khÈu phÇn  nguyªn vËt         liÖu ®Ó s¶n  xuÊts¶n    phÈm   hoÆc  phô  tïng.VÊn      ®Ò nµy  Tæng   côc ThuÕ     Tµi chÝnh  cã  ­ Bé    ®∙  C«ng    5793/TCT­ v¨n sè  NV3  ngµy  20/10/1999  lýtheo  xö    c«ng      v¨n trªnTæng   côc    H¶i quan thèng  nhÊt híng dÉn      thùc hiÖn  sau:   nh    Yªu  cÇu Côc H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè    khi nghiªn cøu, thùc      hiÖn  ®iÓm   Th«ng   ªntÞch  5  tli   176/1998/TTLT/BTC­TCHQ   ®iÓm     vµ  b.3 C«ng    v¨n sè 103/TCHQ­KTTT   ngµy 7/01/1999 cña  Tæng  côc H¶i quan, cÇn u  02    l ý  ®iÓm   sau: 1.    Doanh nghiÖp  îclùachän  ®     mét trong haic¸ch tÝnh        thuÕ nhËp  khÈu  (theo tû lÖ        néi®Þa     ho¸ cña  s¶n phÈm, phô  tïng,hoÆc     cho tõng  i lo¹ nguyªn  liÖu theo quy      ®Þnh    t¹ BiÓu  i thuÕ  nhËp khÈu. 2. Thñ      tôc ®¨ng  1  ký  lÇn,thùc hiÖn  n¨m      quan        1  ®èi víic¬  H¶i quan  vÒ  danh  môc, ®Þnh    møc. Tæng  côc H¶i quan th«ng b¸o    c¸c Côc H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  biÕt vµ    thùc  hiÖn. Trêng    hîp  víng  ¾c     cã  m ®Ò nghÞ  ph¶n  ¸nh kÞp    thêivÒ  Tæng  côc    H¶i quan (Côc KTTT­XNK)    lýkÞp  ®Ó xö    thêi.
Đồng bộ tài khoản