Công văn 655/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
4
download

Công văn 655/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 655/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thời hạn nộp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 655/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  S è  65/TC H Q­K T T T  n g µ y 21 th¸ng 02 n¨ m  2000 v Ò  viÖc  ¸p d ô n g  thêi h¹n né p     thu Õ  ® èi víi n g u yªn liÖu n h Ë p   h È u   Ó  s¶n  u Êt h µ n g  x u Êt  h È u k ® x k KÝnh   göi:    ­Côc  H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  Theo  quy  ®Þnh   ikho¶n  môc   IphÇn    t¹  2  II  C Th«ng   sè  t 172/1998/TT­ BTC   ngµy 22/12/1998  cña  Tµi chÝnh  mét  Bé    th×  trong nh÷ng    ®iÒu  kiÖn    ®Ó ® îc ¸p    dông    thêih¹n  nép  thuÕ  275  ngµy  ®èi    víinguyªn  liÖu nhËp    khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng    xuÊtkhÈu     îng nép    lµ:"§èit   thuÕ  kh«ng  nîthuÕ      cã    qu¸ thêih¹n  (t¹       thêi®iÓm   i nhËp  khÈu)  quy  ®Þnh  cña  LuËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu".Tuy    nhiªnthùc tÕ  ph¸tsinh nh÷ng      cã      kho¶n      doanh  nî treo do  nghiÖp  cha  tiÕn hµnh        thñ tôcthanh  kho¶n   têkhainhËp    khÈu  nguyªn liÖu víi quan        c¬  h¶i quan. §Ó       thèng  nhÊt  thùc hiÖn  theo  quy  ®Þnh   trªnnhng  vÉn    t¹o ®iÒu  kiÖn  thuËn    lî cho    i ho¹t®éng  s¶n xuÊt kinh doanh      cña  doanh  nghiÖp,Tæng     côc    H¶i quan  híng dÉn      c¸c®¬n  thùc hiÖn  sau: vÞ    nh    §èi víitr     êng  hîp  doanh  nghiÖp  nhËp khÈu  nguyªn  liÖu    ®Ó s¶n  xuÊt  hµng  xuÊt khÈu  nî thuÕ    t¹ thêi®iÓm     cã    qu¸ h¹n  i     nhËp  khÈu    th× kh«ng  îc¸p ®     dông    thêih¹n  nép  thuÕ  275  ngµy. NÕu     trong    thêih¹n  ph¶i nép    thuÕ    (ghi trong th«ng    b¸o  thuÕ  cña  quan    c¬  H¶i quan) mµ     doanh  nghiÖp  thanh kho¶n  xong  kho¶n    nî thuÕ  qu¸ h¹n th×  quan    c¬  h¶i quan    th«ng  n¬i ra  b¸o thuÕ    sÏ ®iÒu  chØnh      nép  l¹ thêih¹n  i thuÕ  275 ngµy cho phÇn  nguyªn liÖu nhËp      khÈu  ®Ó  s¶n  xuÊt hµng  xuÊt khÈu.  ViÖc  ®iÒu chØnh  th«ng  b¸o thuÕ  chØ   îc ®   thùc hiÖn            ®èi víic¸c l«hµng  cßn trong thêih¹n      nép  thuÕ, c¸c l«hµng  qu¸       ®∙    h¹n nép thuÕ  theo th«ng  thuÕ    b¸o  th× kh«ng  îc®iÒu  ®   chØnh      nép  l¹ thêih¹n  i thuÕ theo híng dÉn      trªn. Tæng  côc H¶i quan th«ng  b¸o    ®Ó Côc  H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  biÕtvµ    thùc hiÖn.Trong        qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,    cã    ®Ò nghÞ   c¸c ®¬n  b¸o c¸o Tæng  vÞ      côc (Côc KTTT  XNK)    chØ  ®Ó cã  ®¹o  lýtiÕp. xö     
Đồng bộ tài khoản