Công văn 6776/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
241
lượt xem
4
download

Công văn 6776/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6776/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế nhập khẩu thuốc thú y

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6776/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 6776 T C/T C T   g µy  20 th¸ng 07  m  2001  c n n¨ v Ò  viÖc thu Õ  su Êt thu Õ  n h Ë p   h È u   k thuèc thó y KÝnh     göi: Tæng  ­ côc    H¶i quan ­C«ng      tyTNHH   Th¬ng    m¹iThµnh  Nh¬n Bé    Tµi chÝnh nhËn  îc C«ng    5801/SGNV   ®   v¨n sè  ngµy 18/06/2001 cña  C«ng    tyTNHH  Th¬ng    m¹i Thµnh Nh¬n  thuÕ  vÒ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu thuèc  thó y.VÒ       vÊn   ®Ò nµy,Bé      TµichÝnh  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Theo  quy ®Þnh   iBiÓu  t¹  thuÕ  nhËp  khÈu ban hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  1803/1998/Q§/BTC  sè  ngµy 11/12/1998,®∙  îc söa    ®   ®æi, bæ     sung    t¹i QuyÕt ®Þnh   193/2000/Q§/BTC  sè  ngµy  05/12/2000 cña    ëng      Bé tr Bé Tµi chÝnh; Th«ng   37/1999/TT/BTC    tsè  ngµy 07/04/1999 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn c¸ch ph©n   ihµng  lo¹  ho¸ theo Danh  môc  BiÓu thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp khÈu th×: M Æt  hµng  thuèc thó   AMINOVITAL­ y  HIGH   ;thµnh  inj  phÇn  chøa  cã  Vitamin tæng    hîp nhãm     B gåm  B1, B2, B3, B5,  thuéc  B6  nhãm  3004, thuÕ    suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  ®∙i5%   u    (n¨m  phÇn  tr¨m),  trong®ã:   ­ C¸c      l«hµng  tê khaihµng  cã      nhËp khÈu  nép  ®∙  cho  quan    c¬  H¶i quan  tr   ícngµy  01/01/2001 thuéc m∙  30045050.     sè  ­ C¸c      l«hµng  tê khaihµng  cã      nhËp khÈu  nép  ®∙  cho  quan    c¬  H¶i quan  tõngµy    01/01/2001 thuéc m∙  30045096.     sè  Bé    Tµi chÝnh  ý  cã  kiÕn    ®Ó C«ng    tyTNHH   Th¬ng    m¹i Thµnh Nh¬n  îc ®   biÕt.§Ò     nghÞ  Tæng  côc    H¶i quan chØ ®¹o    H¶i quan ®Þa  ph¬ng thùc hiÖn    thèng nhÊt.
Đồng bộ tài khoản