Công văn 6905/TC/TCHQ của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Công văn 6905/TC/TCHQ của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6905/TC/TCHQ của Bộ Tài chính về việc thuế đối với xe ôtô ngoại giao chuyển nhượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6905/TC/TCHQ của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n  cña Bé Tµi chÝnh sè 6905/TC­TCHQ ngµy 08 th¸ng 6 n¨m 2005  vÒ viÖc thuÕ ®èi víi xe « t« ngo¹i giao chuyÓn nhîng KÝnh göi: ­ C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc  ChÝnh phñ ­ UBND c¸c TØnh, Thµnh phè trùc thuéc TW ­ Côc H¶i quan, Côc ThuÕ c¸c TØnh, Thµnh phè  trùc thuéc TW. §Ó th¸o gì mét sè víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn   Th«ng t sè 87/2004/TT­BTC ngµy 31/8/2004. Bé Tµi chÝnh h­ íng dÉn Côc H¶i quan c¸c TØnh, Thµnh phè thùc hiÖn thèng   nhÊt c¸c néi dung sau: 1. Gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu ®èi víi xe « t« chuyÓn nh­ îng cña c¸c ®èi tîng ngo¹i giao cã thêi gian sö dông vµ  lu t¹i ViÖt Nam trªn 05 n¨m ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Thêi gian sö dông  Gi¸ tÝnh thuÕ  Gi¸ tÝnh thuÕ  vµ lu l¹i t¹i ViÖt  nhËp khÈu = (%)  nhËp khÈu = (0%)  Nam gi¸ hµng ho¸ míi  gi¸ hµng ho¸ míi  t¹i thêi ®iÓm  t¹i thêi ®iÓm  tÝnh thuÕ (khi  tÝnh thuÕ (khi  nhËp khÈu lµ hµng  nhËp khÈu lµ lo¹i  ho¸ míi cha qua  hµng ho¸ ®∙ qua  sö dông) sö dông) ­   Tõ   trªn   5   n¨m  40% 30% ®Õn 6 n¨m ­   Tõ   trªn   6   n¨m  30% 20% ®Õn 7 n¨m ­   Tõ   trªn   7   n¨m  20% 10% ®Õn 8 n¨m ­   Tõ   trªn   8   n¨m  15% 5% ®Õn 9 n¨m ­   Tõ   trªn   9   n¨m  10% 0% ®Õn 10 n¨m ­ Tõ trªn 10 n¨m 0% 0% 2.   §èi   víi   c¸c   trêng   hîp   ®Æc   biÖt   kh¸c   ph¸t   sinh  trong thùc tÕ:
  2. 2 2.1. §èi víi c¸c xe « t« tiªu huû sÏ kh«ng thu thuÕ  (viÖc tiªu huû thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt  hiÖn hµnh). 2.2. §èi víi c¸c xe « t« bÞ h háng (do tai n¹n): Theo  quy ®Þnh hiÖn hµnh t¹i Th«ng t sè 04/TTLB ngµy 12/02/1996  vµ   sè   04   BS/TTLB   ngµy   20/10/1996   cña   Bé   Th¬ng   m¹i,   Bé  Ngo¹i giao, Bé Tµi chÝnh vµ Tæng côc H¶i quan th× trêng  hîp xe « t«, xe g¾n m¸y bÞ háng do ®©m, va quÖt ph¶i ®îc  Côc C¶nh s¸t giao th«ng ­ Bé C«ng an x¸c nhËn vµ Bé Ngo¹i  giao ViÖt Nam chÊp nhËn. Khi ®îc chuyÓn nhîng c¸c xe « t«  nµy th× vÉn ph¶i tÝnh thuÕ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh (møc  gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ trÞ  cßn l¹i cña hµng ho¸ tÝnh theo thêi gian sö dông vµ lu  t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè: 87/2004/TT­BTC  ngµy 31/8/2004 vµ møc gi¸ tÝnh thuÕ quy ®Þnh bæ sung t¹i  môc 1 C«ng v¨n nµy ¸p dông ®èi víi c¸c xe « t« sö dông vµ  lu t¹i ViÖt Nam trªn 05 n¨m). Sè thuÕ ph¶i nép (bao gåm thuÕ nhËp khÈu, thuÕ TT§B,  thuÕ GTGT) ®îc gi¶m theo tû lÖ h  háng tai n¹n. Côc H¶i  quan   ®Þa   ph¬ng   c¨n   cø   vµo   tû  lÖ   h  háng  tai  n¹n  ®∙   ®îc  gi¸m ®Þnh cña C«ng ty Gi¸m ®Þnh hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu  ViÖt Nam (Vinacontrol) vµ kiÓm tra xem xÐt c¸c hå s¬ cã  liªn quan ®Ó xÐt gi¶m thuÕ. 3.  C¨n cø ®Ó  tÝnh truy  thu  thuÕ lµ:  ThuÕ  suÊt,  gi¸  tÝnh thuÕ t¹i thêi ®iÓm chuyÓn nhîng (thêi ®iÓm ®Õn lµm  thñ tôc chuyÓn nhîng víi c¬ quan H¶i quan). §èi víi c¸c  trêng hîp ®∙ ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp  chuyÓn nhîng nhng kh«ng ®Õn c¬ quan H¶i quan lµm thñ tôc  chuyÓn nhîng vµ kª khai nép thuÕ trong thêi h¹n 02 ngµy  theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   3   môc   II   phÇn   E   Th«ng   t  87/2004/TT­BTC ngµy 31/8/2004 th× xö ph¹t theo quy ®Þnh  t¹i LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c v¨n b¶n h­ íng dÉn. 4. C«ng v¨n nµy cã hiÖu lùc thi hµnh cïng thêi ®iÓm  víi   hiÖu   lùc   thi   hµnh   cña   Th«ng   t  87/2004/TT­BTC   ngµy  31/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh. Bé   Tµi   chÝnh   th«ng   b¸o   ®Ó   Côc   H¶i   quan   c¸c   TØnh,  Thµnh phè biÕt vµ triÓn khai thùc hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản