Công văn 7302/TCT-NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
23
lượt xem
1
download

Công văn 7302/TCT-NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7302/TCT-NV7 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7302/TCT-NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                   së  l       phßng  héi                c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g   ôc thu Õ   t c sè 7302/TCT­N V 7  n g µ y 17 th¸ng 12 n¨ m  1999 V Ò   viÖc thu Õ  su Êt thu Õ   T G T   G KÝnh  göi: ­Côc    thuÕ  thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh     ­C«ng    tyX©y  dùng  dÞch  thuû lî vµ  vô     i Tr¶    lêiC«ng    328/CT­   v¨n sè  CV ngµy  11­ 5­ 1999  cña C«ng    tyX©y dùng  vµ dÞch  thuû lîthµnh  vô    i phè  ChÝ  Hå  Minh    thuÕ  háivÒ  suÊtthuÕ    GTGT  ®èi  víikhoan    giÕng, l¾p  Æt     ® m¸y  thiÕt bÞ   vµ    b¬m  giÕng    níc ngÇm   XÝ   do  nghiÖp khaith¸cnícngÇm           trùcthuéc C«ng      tythùc hiÖn;Tæng      côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh    Kho¶n  ­ Môc  I   13    II  Th«ng   106/1999/TT­ ­ t sè  BTC  ngµy  8­ 30­ 1999 cña  Bé    Tµi chÝnh  quy ®Þnh  nh÷ng  s¶n  phÈm, dÞch  ® îcgi¶m  vô    50%  møc thuÕ  GTGT, trong ®ã        ®èi víi x©y dùng,l¾p  Æt  îcx¸c®Þnh:   ® ®        “X©y  dùng, l¾p  Æt:    ® X©y  dùng kh«ng ph©n   biÖt cã    bao  thÇu hay  kh«ng  bao thÇu  nguyªn   vËt liÖu (kh«ng bao gåm  ho¹t®éng    kh¶o    s¸t,thiÕt   kÕ); l¾p  Æt       ® lµ viÖc thùc hiÖn      c¸c c«ng viÖc g¾n  liÒn víic«ng      tr×nh x©y  dùng  l¾p  Æt  nh  ® thiÕtbÞ, ®iÖn,níc,thang          m¸y,néithÊtc«ng        tr×nh”.   C¨n  quy  cø  ®Þnh     trªn ®©y, ho¹t ®éng    khoan giÕng  l¾p  Æt     vµ  ® hÖ thèng m¸y mãc, thiÕtbÞ    b¬m    ®Ó khaith¸cnícngÇm   îc¸p dông        ®     thuÕ suÊt  thuÕ GTGT     ho¹t®éng  x©y dùng,l¾p  Æt.    ® Tæng  côc ThuÕ  th«ng b¸o    ®Ó Côc thuÕ Thµnh phè    Hå ChÝ  Minh vµ  ®¬n  biÕt,thùc hiÖn. vÞ       
Đồng bộ tài khoản