Công văn 734/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
68
lượt xem
12
download

Công văn 734/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 734/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 734/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- Số: 734/BXD-KTXD Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009 V/v: Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng số 1 Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 104/DIC.No1-KTKT ngày 15/04/2009 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng số 1 đề nghị giải đáp về quyết toán khối lượng xây lắp, sau khi xem xét Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 và Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình khi nhà nước thay đổi chế độ tiền lương. Đối với những hợp đồng có thời gian thực hiện từ năm 2005 đến năm 2007, trong hợp đồng có quy định việc điều chỉnh giá thì việc điều chỉnh theo hai Thông tư trên được thực hiện như sau: + Các khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 01/10/2005 trở đi được điều chỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2005/TT-BXD. + Các khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 01/10/2006 trở đi được điều chỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2006/TT-BXD. Chủ đầu tư và nhà thầu có trách nhiệm phối hợp cùng nhau lập dự toán chi phí bổ sung làm cơ sở ký phụ lục hợp đồng và thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán hợp đồng. Căn cứ ý kiến nêu trên Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng số 1 kiến nghị chủ đầu tư tổ chức thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG Như trên; THỨ TRƯỞNG Lưu VP, KTXD, Tr(8). Trần Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản