Công văn 747/TC/TCDN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
48
lượt xem
2
download

Công văn 747/TC/TCDN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 747/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn miễn thu chênh lệch giá thép tấm nhập khẩu để sử dụng đóng mới tàu biển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 747/TC/TCDN của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 747  C/T C D N  n g µ y 21  c T th¸ng 01 n¨ m  2003  vÒ   viÖc h íng d É n   i Ô n   m thu chªnh lÖch gi¸  thÐ p   m   tÊ n h Ë p  k h È u  ® Ó   ö  d ô n g  ® ã n g   íi tµu bi Ó n s m KÝnh   göi:­C¸c     Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  ­ Uû  ban  nh©n  d©n  c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  Trung  ¬ng, C¨n cø ý kiÕn chØ  ®¹o cña Thñ t íng ChÝnh  phñ t¹ C«ng  v¨n sè  i 5926/VPCP­KTTH  ngµy 22/10/2002 cña V¨n phßng ChÝnh  phñ vÒ  viÖc  miÔn  chªnh  thu  lÖch    gi¸®èi    víithÐp tÊm  nhËp khÈu  dông    sö  ®Ó ®ãng  míi  tµu biÓn,Bé        TµichÝnh  híng dÉn    thùc hiÖn  sau:   nh  1/ MiÔn      thu chªnh lÖch        gi¸®èi víithÐp tÊm  nhËp khÈu thuéc  i lo¹ trong  níccha    s¶n xuÊt ® îchoÆc       s¶n xuÊt kh«ng        ®¹ttiªuchuÈn  quy ®Þnh  dông  sö  ®Ó  thùc hiÖn    ¸n ®ãng      i     c¸cdù    míic¸clo¹ tµu biÓn    quy ®Þnh    t¹ kho¶n    i 1,§iÒu  1 QuyÕt  ®Þnh  117/2000/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng10  10    n¨m  2000  cña Thñ íng t   ChÝnh  phñ  lo¹ tµu containertõ1000  vµ  i         TEU     trëlªn. 2/Thêih¹n      miÔn    thu chªnh  lÖch  gi¸: ­¸ dông     p  tõngµy  th¸ng01  01    n¨m  2002            ¸n ®ãng    trë®i,®èi víi dù    c¸c míi c¸c lo¹      i biÓn  tµu quy ®Þnh  i t¹  kho¶n    1, §iÒu  QuyÕt  1  ®Þnh  117/2000/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng10  10    n¨m  2000  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  lo¹ tµu container vµ  i       tõ1000    TEU     trëlªn. ­¸ dông     p  tõngµy  th¸ng01  01    n¨m 2001            ¸n ®ãng    trë®i,®èi víi dù    c¸c míi tµu biÓn  trängt¶i   cã     6.300  vµ  tÊn  12.000 tÊn. 3/ Quy    tr×nh,thñ tôc miÔn        nép    thu chªnh lÖch    gi¸thÐp tÊm  nhËp  khÈu  ® îc¸p dông ¬ng    ®èi víi êng        t tùnh      tr hîp miÔn  thuÕ  nhËp khÈu quy  ®Þnh  chØ  tiÕtt¹    i Th«ng   40/2000/TT­ t sè  BTC   ngµy 15/5/2000  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn    thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  176/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy 26/8/1999 cña    Thñ íng t   ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  miÔn  thuÕ  nhËp khÈu      ®èi víinguyªn vËt liÖu vµ        Th«ng  t sè    117/2000/TT­ BTC  ngµy 21/12/2000  cña  Tµi chÝnh    Bé    bæ sung  söa  vµ  ®æi  mét  ®iÓm   sè  cña Th«ng   40/2000/TT­ t sè  BTC   ngµy 15/5/2000  cña  Bé  TµichÝnh.   §èivíi i       lo¹ thÐp tÊm trong níc®∙      s¶n  xuÊt® îcnhng      kh«ng      ®¹ttiªuchuÈn  sö  dông    ®Ó ®ãng      tµu th× ph¶icã  kiÕn      ý  phª duyÖt cña  C«ng    Bé  nghiÖp. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c     cã    ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh  Bé  vÒ  TµichÝnh      ®Ó kÞp    thêisöa  æi,bæ   ®   sung  cho    phïhîp.
Đồng bộ tài khoản