Công văn 7541/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
29
lượt xem
1
download

Công văn 7541/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7541/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thời hạn nộp báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7541/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi ChÝnh Sè 7541 TC/TCT Ngµy 22 th¸ng 7 n¨m 2003 vÒ viÖc Thêi h¹n nép b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Võa qua Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc sù ph¶n ¸nh cña c¸c doanh nghiÖp vµ ®Þa ph¬ng vÒ viÖc thêi h¹n nép b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ; vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ nh sau: Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 LuËt thuÕ TNDN th×: “trong thêi h¹n 60 ngµy, kÓ tõ khi kÕt thóc n¨m d¬ng lÞch hoÆc n¨m tµi chÝnh, c¬ së kinh doanh ph¶i nép b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ cho c¬ quan thuÕ...” Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 118 LuËt Doanh nghiÖp vÒ nép b¸o c¸o tµi chÝnh th×: “... Trong thêi h¹n 30 ngµy ®èi víi doanh nghiÖp t nh©n vµ C«ng ty hîp doanh, 90 ngµy ®èi víi C«ng ty TNHH vµ C«ng ty cæ ph©n, kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh, b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña doanh nghiÖp ph¶i ®îc göi ®Õn c¬ quan thuÕ vµ c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cã thÈm quyÒn...”. C¨n cø vµo quy ®Þnh trªn, Côc thuÕ thùc hiÖn ®«n ®èc c¸c ®èi tîng nép thuÕ nép b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ ®óng thêi h¹n. Tuy nhiªn, muèn lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ, ®èi tîng nép thuÕ ph¶i lËp xong b¸o c¸o tµi chÝnh. V× vËy, trong khi LuËt thuÕ TNDN cha ®îc söa ®æi, Th«ng t sè 18/2002/TT-BTC ngµy 20/02/2002 cña Bé Tµi chÝnh ®· bæ sung quy ®Þnh t¹i ®iÓm 6 môc IV: §iÒu chØnh sè liÖu quyÕt to¸n thuÕ TNDN, trong ®ã quy ®Þnh nÕu doanh nghiÖp nép b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ ®óng thêi h¹n (60 ngµy) sau ®ã doanh nghiÖp ph¸t hiÖn cã sai sãt mµ c¬ quan thuÕ cha ban hµnh th«ng b¸o thuÕ th× doanh nghiÖp ®îc göi quyÕt to¸n ®iÒu chØnh ®Ó thay thÕ quyÕt to¸n thuÕ ®· göi; C¬ quan thuÕ kh«ng xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh do nép b¸o c¸o tµi chÝnh chËm trong thêi h¹n 90 ngµy theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp. Quèc héi kho¸ XI kú häp thø 3 ®· th«ng qua LuËt thuÕ TNDN söa ®æi vµ LuËt KÕ to¸n trong ®ã cã quy ®Þnh th«ng nhÊt thêi h¹n nép b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ vµ b¸o c¸o tµi chÝnh lµ sau 90 ngµy, cã hiÖu lùc tõ 01/01/2004. Do thêi h¹n göi b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ cña n¨m 2002 ®· qua, mÆt kh¸c LuËt thuÕ TNDN söa ®æi võa ®îc Quèc héi th«ng qua. Bé Tµi chÝnh dù kiÕn sÏ dù th¶o NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ TNDN vµ LuËt KÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn tõ 01/01/2004 vµ ¸p dông thêi h¹n nép quyÕt to¸n thuÕ vµ b¸o c¸o tµi chÝnh cho n¨m d¬ng lÞch hoÆc n¨m tµi chÝnh n¨m 2003. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản