Công văn 7601/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
85
lượt xem
3
download

Công văn 7601/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7601/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế xuất khẩu mặt hàng quặng kẽm đã được làm giàu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7601/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  tµi ch Ý n h  sè 7601/TC­T C T   g µy  11 th¸ng 07  m  2002  n n¨ vÒ  viÖc thu Õ  x u Êt k h È u  m Æ t  h µ n g  q u Æ n g  kÏ m   ®∙ ® îc lµ m  giµu KÝnh   göi:   c«ng   ­Bé  nghiÖp ­Tæng     côc    h¶i quan ­C«ng      ty dÞch  vµ  vô  th¬ng    m¹i (TSC) Bé    Tµi chÝnh nhËn  îc C«ng  ®   v¨n  2254/CV­ sè  TCKT  ngµy 18/06/2002  cña  C«ng  Bé  nghiÖp kiÕn nghÞ víng m ¾c     dông    khi¸p  thuÕ suÊt thuÕ    xuÊt  khÈu  Æt   m hµng  quÆng  kÏm d¹ng    lµm  bét ®∙  giÇu;Bé      Tµi chÝnh  ý  cã  kiÕn  nh sau: C¨n  biÓu  cø  thuÕ thuÕ xuÊt khÈu    ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  sè  45/2002/Q§­BTC  ngµy  10/04/2002; Th«ng  t sè  37/1999/TT­   BTC  ngµy  07/04/1999 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn c¸ch ph©n  i lo¹ hµng ho¸ theo danh  môc biÓu thuÕ thuÕ  xuÊtkhÈu,biÓu      thuÕ thuÕ nhËp khÈu; Tham   kh¶o b¶n    gi¶ithÝch Danh  môc  hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  cña    Héi ®ång        hîp t¸cH¶i quan ThÕ   ith×: gií ; M Æt  hµng: Qu Æng     kÏm  quÆng   vµ  kÏm  ® îc lµm  ®∙    giÇu,kh«ng  îcghi   ®     tªntrong biÓu      thuÕ  xuÊt khÈu; v×      vËy  kh«ng thuéc ®èi t      îng chÞu  thuÕ thuÕ  xuÊtkhÈu.   M Æt  hµng: Bét    kÏm, thuéc nhãm  7903, m∙  7903.10.00,thuÕ    sè    suÊt  thuÕ  xuÊtkhÈu      5% (n¨m  phÇn tr¨m). TiªuchuÈn      ®Ó ph©n  biÖt: 1. Qu Æng     kÏm  quÆng   vµ  kÏm  ® îc lµm  ®∙    giÇu    lµ quÆng   hoÆc   th«  ®∙  ® îc lµm    giµu, ®∙    hoÆc   cha nghiÒn  hoÆc   qua  lý (kÓ  xö    ®∙  xö    c¶  lý b»ng  nhiÖt)®Ó   i t¹pchÊt.Qu¸    lo¹ bá        tr×nh xö      lýnµy  chØ    i t¹pchÊt,kh«ng  ®Ó lo¹ bá        ® îclµm    biÕn  æi  ® thµnh  phÇn    ho¸ häc cña quÆng  kÏm. 2.Bét kÏm    Æt       lµm hµng  ph¶itho¶ m∙n        c¸c®iÒu  kiÖn  sau: ­90%     träng l          îng trëlªnlätqua  mét  r©y  (sµng)cã  êng    ® kÝnh  1mm. ­ Qu¸    tr×nh xö      lýngoµimôc    ®Ých    i t¹pchÊt gièng  quÆng  ®Ó lo¹ bá      nh  kÏm, bét kÏm    îcph¶iqua        thu ®     qu¸ tr×nh xö      lýcao  h¬n, vÝ  nh:sù    dô    phun  mï  (phun mét  dßng cña  kim  i lo¹ nãng    ch¶y theo mét    vßimiÖng kÑp    díimét dßng  níc th¼ng    ®øng    suÊt      díi¸p  h¬i níc,kh«ng  khÝ hoÆc  khÝ kh¸c) hoÆc     sù  l¾ng  ®iÖn  m¹  hoÆc   khö  xÝt®∙  «    ph©n  chia®é    mÞn... Bé    tµichÝnh        tr¶lêi®Ó Tæng   côc    H¶i quan, Bé    C«ng  nghiÖp  chØ ®¹o  c¸c ®¬n  cã  ªnquan    vÞ  li   kiÓm      trax¸c ®Þnh  Æt   m hµng thùc xuÊt khÈu  x¸c     vµ    ®Þnh  thuÕ xuÊtkhÈu    ph¶inép    theo quy    ®Þnh; c«ng      tyDÞch  vµ  ¬ng    vô  th m¹i (TSC)  îc biÕt vµ  ®     lµm  viÖc    quan  víic¬  ®Þa  ph¬ng    îc tÝnh,thu  ®Ó ®     thuÕ  theo quy    ®Þnh.
Đồng bộ tài khoản