intTypePromotion=1

Công văn 7664/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Công văn 7664/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7664/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc áp dụng tỷ lệ % chi phí quảng cáo, tiếp thị và chi phí khác khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7664/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña bé tµi chÝnh sè 7664/TC-TCT ngµy 12 th¸ng 7 n¨m 2004 vÒ viÖc ¸p dông tØ lÖ % chi phÝ qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ vµ chi phÝ kh¸c khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ TNDN KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Võa qua Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc c«ng v¨n cña mét sè doanh nghiÖp ®Ò nghÞ t¨ng tû lÖ chi phÝ qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, khuyÕn m¹i, tiÕp t©n, kh¸nh tiÕt, giao dÞch, ®èi ngo¹i, chi phÝ héi nghÞ vµ c¸c lo¹i chi phÝ kh¸c tõ 5% lªn 7%, Bé Tµi chÝnh híng dÉn nh sau: C¨n cø theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 13/2001/TT-BTC ngµy 8/3/2001 vµ Th«ng t sè 18/2002/TT-BTC ngµy 20/2/2002 cña Bé Tµi chÝnh th× chi phÝ qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, khuyÕn m¹i, tiÕp t©n, kh¸nh tiÕt, giao dÞch, ®èi ngo¹i, chi phÝ héi nghÞ vµ c¸c lo¹i chi phÝ kh¸c, trong mäi trêng hîp, kh«ng vît møc khèng chÕ quy ®Þnh 7% trªn tæng chi phÝ hîp lý quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. §èi víi quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp n¨m tµi chÝnh 2003, c¸c kho¶n chi phÝ qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, vµ chi phÝ kh¸c nÕu cã chøng tõ hîp lÖ ®- îc tÝnh vµo chi phÝ nhng møc tèi ®a kh«ng vît qu¸ 7% tæng c¸c kho¶n chi phÝ hîp lý ®· ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c Th«ng t trªn ®©y. Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng c¨n cø vµo híng dÉn nªu trªn ®Ó x¸c ®Þnh møc chi phÝ qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ vµ chi phÝ kh¸c khi quyÕt to¸n thuÕ TNDN n¨m 2003 cho c¸c doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c Côc thuÕ b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh ®Ó híng dÉn gi¶i quyÕt kÞp thêi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2