Công văn 7815/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
65
lượt xem
3
download

Công văn 7815/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7815/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện hiện Công văn số 6049/TC-TCT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7815/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  C ñ a  T æ n g   ôc H ¶i q u a n  sè 7815/TC H Q­K T T T   c n g µy  16 th¸ng 12 n¨ m  1999  Ò  viÖc H íng d É n   v thùc hi Ö n  C « n g  v¨n sè 6049/TC­T C T KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè C¨n  C«ng  sè  cø  v¨n  6049/TC­ TCT  ngµy  02/12/1999  cña  Tµi chÝnh  Bé    vÒ  viÖc theo    dâi kiÓm     tra hµng nhËp  khÈu    lµ nguyªn liÖu,vËt   phô    t tïng  phôc  trùctiÕp  vô    cho  s¶n xuÊt theo    QuyÕt  ®Þnh  171/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  19/8/1999 cña Thñ t íng ChÝnh  phñ vµ C«ng  v¨n sè 4390/TC­ TCT  ngµy  01/9/1999  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn nép  thuÕ  nhËp khÈu, Tæng     côc H¶i  quan  híng dÉn      c¸c®¬n  thùc hiÖn  vÞ    c«ng      sau: v¨n trªnnh    Tæng côc    yªu cÇu Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè phèihîp chÆt        chÏ víi  Côc ThuÕ     c¸c®Þa  ph¬ng thùc hiÖn    theo    dâi,kiÓm    traviÖc  doanh nghiÖp  cã  dông  sö  ®óng  môc ®Ých hay  kh«ng      ®èi víihµng    îchëng  ho¸ ®   chËm  nép  thuÕ nhËp khÈu theo QuyÕt ®Þnh  171/1999/Q§­ sè  TTg ngµy 19/8/1999 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ. Trong    qu¸ tr×nh qu¶n        lýthu thuÕ  i t¹ doanh    nghiÖp,Côc    ThuÕ     c¸c tØnh,  thµnh  phè  tr¸chnhiÖm   cã    kiÓm     tramôc  ®Ých  dông  sö  cña    c¸c hµng  ho¸  ®∙  ® îc hëng      thêih¹n  nép thuÕ  ngµy  60  theo QuyÕt ®Þnh  171/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  19/8/1999 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ,nÕu      ph¸thiÖn  dông  sö  kh«ng  ®óng  môc   ®Ých phôc  trùc tiÕp  vô    cho  s¶n xuÊt,l¾p      r¸p s¶n  phÈm  th×  Côc    H¶i quan  phèihîp víiCôc        ThuÕ  ®Þa  ph¬ng    lýtheo  ®Ó xö    ®óng  LuËt thuÕ    xuÊt  khÈu,thuÕ    nhËp  khÈu,LuËt thuÕ      GTGT   c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn    hiÖn  hµnh. Tæng  Côc th«ng b¸o      ®Ó c¸c ®¬n  biÕt vµ  vÞ    phèihîp      víiCôc thuÕ    c¸c ®Þa  ph¬ng    ®Ó thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản