Công văn 7945/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Chien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
57
lượt xem
9
download

Công văn 7945/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7945/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về thuế xuất khẩu đối với dầu thô

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7945/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7945/VPCP-KTTH V/v thuế xuất khẩu đối với dầu Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2008 thô Kính - Các Bộ: Tài chính, Công gửi: Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 7357/DKVN-HĐQT ngày 03 tháng 10 năm 2008 và số 7528/DKVN-HĐQT ngày 09 tháng 10 năm 2008), Bộ Tài chính (công văn số 275/BTC-CST ngày 05 tháng 11 năm 2008), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7576/BKH-TCTT ngày 17 tháng 10 năm 2008), Bộ Công Thương (công văn số 9964/BCT-NL ngày 20 tháng 10 năm 2008), Bộ Tư pháp (công văn số 3506/TP-PLQT ngày 29 tháng 10 năm 2008) và ý kiến của Bộ, cơ quan trên trong cuộc họp ngày 10 tháng 11 năm 2008 tại Văn phòng Chính phủ về việc thuế xuất khẩu đối với dầu thô, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Đối với những Hợp đồng dầu khí đã ký hoặc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có quy định cụ thể về mức thuế xuất khẩu đối với dầu thô thì thực hiện theo mức thuế quy định trong Hợp đồng hoặc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phố hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2008 phương án xử lý thu ngân sách đối với trường hợp khi giá dầu thô trên thị trường tăng cao. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng Chính phủ; - Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, (Đã ký) các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTN, TTĐT; Phạm Văn Phượng - Lưu: VT, KTTH (3)
Đồng bộ tài khoản