Công văn 82/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
2
download

Công văn 82/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 82/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm gỗ rừng trồng chưa qua chế biến

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 82/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n c ña bé  tµi h Ý n h   æ n g  côc   c ­ t thu Õ  sè 82 tct/nv7  n g µy  8 th¸ng 1 n¨ m   2003 v Ò  viÖc  thu Õ  su Êt thu Õ   T G T   G ® èi víi  s¶n p h È m  gç  rõng trång  h a q u a  ch Õ  bi Õ n c KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh  Kh¸nh  Hoµ Tr¶    lêiC«ng v¨n  1214  sè  CT­NV  ngµy 18/12/2002  cña Côc thuÕ tØnh  Kh¸nh Hoµ    vÒ møc  thuÕ  suÊt thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng (GTGT)  dông    ¸p  ®èi    víi s¶n phÈm   rõng  gç  trång cha qua  chÕ  biÕn, Tæng     côc thuÕ  ý  cã  kiÕn nh  sau: T¹i ®iÓm   ­    1  môc     PhÇn     Th«ng   sè  II­  A ­  t 122/2000/TT­ BTC  ngµy  29/12/2000  cña  Tµi chÝnh  Bé    quy ®Þnh:  “S¶n phÈm   trång trät(bao      gåm  c¶  s¶n phÈm  rõng trång),  ch¨n nu«i,    nu«itrång thuû s¶n        cha  chÕ  biÕn thµnh    c¸c s¶n phÈm   kh¸c hoÆc     chØ  chÕ  s¬  th«ng  êng  th cña    chøc, c¸ nh©n    c¸c tæ      tù s¶n xuÊtvµ        b¸n ra”thuéc ®èi t      îng kh«ng  chÞu  thuÕ GTGT. T¹i®iÓm     2.26    ­ môc      II­ PhÇn  ­ Th«ng   122/2000/TT­ B    tsè  BTC   trªn nªu    cßn  quy ®Þnh  møc  thuÕ suÊt thuÕ    GTGT       lµ 5% ®èi  : víi “S¶n phÈm   trång  trät  ,ch¨n nu«i,nu«i trång      thuû  s¶n cha qua chÕ  biÕn hoÆc  chØ   qua  s¬  chÕ...trõ c¸c s¶n        phÈm   c¸c tæ  do    chøc, c¸ nh©n      s¶n xuÊt trùc tiÕp      b¸n ra  kh«ng  chÞu thuÕ  GTGT...” C¨n  c¸c quy  cø    ®Þnh    trªn®©y   s¶n  th×  phÈm   khaith¸ctõ rõng  gç        trång  cha qua chÕ  biÕn cña    chøc,c¸nh©n    c¸ctæ      tùs¶n  xuÊtvµ  ra thuéc ®èi t   b¸n       ­ îng kh«ng  chÞu  thuÕ  GTGT;  êng  tr hîp    së  c¸c c¬  kinh  doanh  thu mua  s¶n  phÈm   rõng  gç  trång cha    qua  chÕ  biÕn    ®Ó tiÕp    tôc b¸n  th×  dông  ra  ¸p  møc   thuÕ suÊt  thuÕ  GTGT     lµ 5%.  S¶n phÈm     gç, m¨ng  cha qua chÕ  biÕn khai  th¸ctõ rõng        tù nhiªnvµ      c¸c s¶n  phÈm  l©m  s¶n  qua  ®∙  chÕ  biÕn    ra ¸p khib¸n      dông møc  thuÕ  suÊtthuÕ    GTGT    lµ10%. Tæng  côc thuÕ th«ng b¸o    ®Ó Côc thuÕ tØnh Kh¸nh Hoµ biÕt vµ    híng  dÉn    c¸c®¬n  thùc hiÖn.  vÞ     
Đồng bộ tài khoản