Công văn 8251/TC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
34
lượt xem
3
download

Công văn 8251/TC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8251/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng bìa Kraft cách điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8251/TC-TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n C ñ a  B é  T µi c h Ý n h  sè 8251/TC­T C T  n g µ y  30 th¸ng 8 n¨ m   2001  vÒ   viÖc thu Õ  s u Êt thu Õ  n h Ë p  kh È u  m Æ t  h µ n g   b ×a  Kraft c¸ch ®i Ö n KÝnh     göi: Tæng  ­ côc    H¶i quan ­C«ng      tyxuÊtnhËp    khÈu  L¹ng  S¬n Bé  Tµi chÝnh  nhËn  ® îc C«ng  v¨n sè  2663/TCHQ­KTTT  ngµy  28/06/2001 cña    Tæng  côc    H¶i quan  c«ng      vµ  v¨n bæ sung  s¬  284/XNK­ hå  sè  KD  ngµy 24/07/2001 cña  C«ng    ty xuÊt nhËp khÈu  L¹ng S¬n    vÒ viÖc x¸c  ®Þnh  sè, thuÕ  m∙    suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  Æt   m hµng  b×a Kraftc¸ch    ®iÖn ­  d¹ng    têkhæ     2m     1m x  ­ ®Þnh îng 1300g/m2  C«ng    l   do  tyxuÊt nhËp    khÈu L¹ng  S¬n  nhËp  khÈu,Bé      TµichÝnh  ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  BiÓu  cø  thuÕ thuÕ  nhËp  khÈu   ®∙i ban  u    hµnh kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh   1803/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy  11/12/1998, ®∙  îc söa  æi  iQuyÕt    ®   ® t¹  ®Þnh  sè 41/2000/Q§­BTC  ngµy 17/03/2000  cña    ëng Bé  Tµi chÝnh; Bé tr   Th«ng   37/1999/TT­ tsè  BTC  ngµy 7/4/1999 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    c¸ch  ph©n  i lo¹ hµng hãa theo Danh môc  BiÓu thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu;  Tham  kh¶o Danh môc ®iÒu  hßa      m∙    m« t¶ vµ  ho¸ hµng    c¬  d÷  ho¸ vµ  së  liÖu   hµng    ho¸ cña    HÖ thèng ®iÒu hoµ cña    Tæ chøc    H¶i quan thÕ  i gií ; M Æt   hµng:b×a    Kraft  c¸ch ®iÖn,d¹ng        tê,khæ   x  1  2m,  ®Þnh îng 1.300g/ l   m2,  ®iÖn  thÕ ®¸nh thñng 8,8KV/mm   dïng    ®Ó lµm    vËt liÖu c¸ch    ®iÖn thuéc  nhãm   4804, m∙  4804.51.90,thuÕ    sè    suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙ilµ 30%     u      (ba m ¬iphÇn    tr¨m). Bé    Tµi chÝnh  ý  cã  kiÕn    ®Ó Tæng  côc    H¶i quan biÕt vµ    chØ   ®¹o thùc  hiÖn. §Ò     nghÞ C«ng    ty XuÊt nhËp khÈu L¹ng S¬n  ªnhÖ   li   trùc tiÕp      víic¬  quan    H¶iquan    îchíng dÉn  xö    thÓ. ®Ó ®     vµ  lýcô   
Đồng bộ tài khoản