Công văn 8423/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
29
lượt xem
1
download

Công văn 8423/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8423/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8423/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh sè 8423 TC/TCT ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 2003 vÒ viÖc thêi h¹n nép thuÕ nhËp khÈu KÝnh göi: - UB c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW - C¸c Bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc ®Ò nghÞ cña mét sè doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vÒ viÖc cho phÐp kÐo dµi thêi h¹n nép thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c l« hµng nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu sang I- r¾c. C¨n cø qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993, sè 94/1998/ N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; ®iÓm 2, môc III, phÇn C Th«ng t sè 172/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh, Bé Tµi chÝnh híng dÉn nh sau: C¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu nguyªn liÖu, vËt t ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu sang I-r¾c theo hîp ®ång thuéc ch¬ng tr×nh tr¶ chËm gi÷a hai ChÝnh phñ I-r¾c - ViÖt Nam, tr¬ng tr×nh ®æi dÇu lÊy l¬ng thùc ®· ký kÕt nhng do t×nh h×nh chiÕn tranh cha xuÊt khÈu, ®îc gi·n thêi h¹n nép thuÕ nhËp khÈu ®Õn hÕt ngµy 31/03/2004. §iÒu kiÖn ®Ó ®îc gi·n thêi h¹n nép thuÕ: - Hîp ®ång nhËp khÈu nguyªn liÖu, vËt t ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu sang I-r¾c ký víi phÝa níc ngoµi tríc ngµy 20/02/2003. - C¸c l« hµng nguyªn liÖu, vËt t ®· ®îc ¸p dông thêi h¹n nép thuÕ nhËp khÈu 9 th¸ng vµ ph¶i lµm thñ tôc nhËp khÈu tríc ngµy 10/4/2003. - Hîp ®ång xuÊt khÈu ký tríc khi nhËp khÈu nguyªn liÖu, vËt t vµ tríc ngµy 20/3/2003. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu sang I-r¾c xuÊt tr×nh c¸c hå s¬ cã liªn quan víi c¬ quan H¶i quan (n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu nguyªn liÖu, vËt t) ®Ó c¬ quan H¶i quan kiÓm tra vµ xö lý gi·n thêi h¹n nép thuÕ. §ång thêi, c¬ quan H¶i quan më sæ theo dâi viÖc nhËp khÈu nguyªn liÖu, vËt t cña c¸c doanh nghiÖp nªu trªn. Qu¸ thêi ®iÓm 31/03/2004, nÕu c¸c doanh nghiÖp kh«ng xuÊt khÈu ph¶i thùc hiÖn nép thuÕ theo ®óng quy ®Þnh.
Đồng bộ tài khoản