Công văn 8482/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
30
lượt xem
1
download

Công văn 8482/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8482/TC/TCT của Bộ Tài chính về áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với lượng xây lắp dở dang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8482/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña bé tµi chÝnh sè 8482 TC/TCT ngµy 02 th¸ng 8 n¨m 2004 vÒ viÖc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT 5% ®èi víi khèi lîng x©y l¾p dë dang KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc C«ng v¨n cña mét sè doanh nghiÖp ®Ò nghÞ ®- îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) lµ 5% ®èi víi khèi lîng x©y l¾p dë dang n¨m 2003 chuyÓn sang n¨m 2004 nhng khai b¸o trÔ h¹n víi c¬ quan thuÕ. VÒ vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø quy ®Þnh t¹i Môc II - PhÇn H - Th«ng t sè 120/2003/TT-BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh: c¸c c¬ së x©y dùng, l¾p ®Æt cã hîp ®ång x©y dùng, l¾p ®Æt ®· ký tríc ngµy 1/1/2004 theo gi¸ ®· cã thuÕ GTGT víi thuÕ suÊt thuÕ GTGT 5% nhng ®Õn ngµy 31/12/2003 c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, l¾p ®Æt dë dang cha hoµn thµnh th× tiÕp tôc ®îc ¸p dông thuÕ suÊt 5% cho phÇn khèi lîng, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, l¾p ®Æt thùc hiÖn cßn l¹i theo hîp ®ång vµ c¸c c¬ së ph¶i khai b¸o víi c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý danh s¸ch c¸c hîp ®ång x©y dùng, l¾p ®Æt ®îc ¸p dông thuÕ suÊt 5% trong th¸ng 1/2004. XÐt thùc tÕ ®iÒu kiÖn mét sè ®¬n vÞ nhËn ®îc v¨n b¶n chËm, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng kÞp göi b¸o c¸o; mÆt kh¸c, do c¸c c«ng tr×nh thi c«ng ph©n t¸n, nhiÒu c«ng tr×nh ë vïng s©u, vïng xa ®i l¹i khã kh¨n nªn kª khai lu©n chuyÓn hå s¬ chËm dÉn ®Õn viÖc tæng hîp vµ khai b¸o víi c¬ quan thuÕ bÞ trÔ h¹n. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ®¬n vÞ ®· ký hîp ®ång x©y l¾p tríc ngµy 1/1/2004 vµ cã khèi lîng x©y l¾p dë dang chuyÓn sang n¨m 2004, Bé Tµi chÝnh ®ång ý cho phÐp c¸c ®¬n vÞ chËm ®¨ng ký danh s¸ch c¸c hîp ®ång x©y l¾p víi c¬ quan thuÕ ®Õn tríc ngµy 1/6/2004 ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 5% ®èi víi khèi lîng x©y l¾p dë dang. §Ò nghÞ Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng kiÓm tra cô thÓ hîp ®ång x©y l¾p cña c¸c ®¬n vÞ kª khai ®¨ng ký chËm, nÕu thùc tÕ c¸c hîp ®ång x©y l¾p ®· ký tríc ngµy 1/1/2004, cã khèi lîng x©y l¾p dë dang chuyÓn sang n¨m 2004 th× ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 5%. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản