Công văn 8585/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
123
lượt xem
7
download

Công văn 8585/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8585/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8585/BTC-TCT của Bộ Tài chính

  1. C¤NG V¡N CñA Bé TµI CHÝNH Sè 8585/TC/TCT NGµY 08 TH¸NG 7 N¡M 2005 VÒ VIÖC H¦íNG DÉN VÒ Xö PH¹T VI PH¹M HµNH CHÝNH TRONG LÜNH VùC THUÕ KÝnh göi: Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Võa qua nhiÒu ®Þa ph¬ng, doanh nghiÖp ph¶n ¸nh nh÷ng víng m¾c vÒ viÖc x¸c ®Þnh hµnh vi trèn thuÕ, thñ tôc xö ph¹t nép chËm tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 41/2004/TT-BTC ngµy 18/5/2004 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 100/2004/N§-CP ngµy 25/2/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ. VÒ c¸c víng m¾c nªu trªn, Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ nh sau: 1. VÒ x¸c ®Þnh hµnh vi trèn thuÕ: T¹i ®iÓm 1, Môc IV, PhÇn B Th«ng t sè 41/2004/TT-BTC cña Bé Tµi chÝnh ®· híng dÉn c¸ch x¸c ®Þnh hµnh vi trèn thuÕ ®èi víi mét sè trêng hîp vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ, nay híng dÉn cô thÓ thªm nh sau: 1.1. Tæ chøc, c¸ nh©n kinh doanh trong qu¸ tr×nh kª khai, quyÕt to¸n thuÕ cã hµnh vi kª khai, x¸c ®Þnh kh«ng ®óng c¨n cø tÝnh thuÕ theo quy ®Þnh cña tõng s¾c thuÕ (®iÓm 1g) vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c ( ®iÓm 1i) lµm gi¶m sè thuÕ ph¶i nép hoÆc lµm t¨ng sè thuÕ ®îc hoµn hoÆc ®îc miÔn, gi¶m, nhng c¸c sè liÖu vÒ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh nghÜa vô thuÕ ®· ®îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trªn sæ s¸ch kÕ to¸n vµ trªn B¸o c¸o tµi chÝnh ®¬n vÞ göi c¬ quan thuÕ theo ®óng quy ®Þnh th× cha ®ñ c¨n cø ®Ó kÕt luËn lµ hµnh vi trèn thuÕ. Trêng hîp nµy, c¬ quan thuÕ truy thñ ®ñ sè thuÕ cßn thiÕu theo quy ®Þnh vµ tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ xö ph¹t trong lÜnh vùc kÕ to¸n theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 185/2004/N§-CP ngµy 04/11/2004 cña ChÝnh phñ hoÆc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ho¸ ®¬n, chøng tõ theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 89/2002/N§-CP ngµy 07/11/2002 cña ChÝnh phñ. §èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi vi ph¹m nªu trªn, nÕu trong thêi gian cha chÊp hµnh xong viÖc truy thu thuÕ vµ quyÕt ®Þnh xö ph¹t trong lÜnh vùc kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ hoÆc cha qua thêi h¹n mét n¨m, kÓ tõ ngµy chÊp hµnh xong viÖc truy thu thuÕ, quyÕt ®Þnh xö ph¹t trong lÜnh vùc kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ mµ t¸i ph¹m c¸c hµnh vi vi ph¹m t¬ng tù ®· x¶y ra th× ph¶i ¸p dông h×nh thøc, møc xö ph¹t vÒ hµnh vi trèn thuÕ theo híng dÉn t¹i ®iÓm 1g vµ ®iÓm 1i, Môc IV PhÇn B Th«ng t sè 41/2004/TT-BTC nªu trªn. Mét sè trêng hîp sau ®©y nÕu vi ph¹m lÇn ®Çu cha x¸c ®Þnh lµ hµnh vi trèn thuÕ: - H¹ch to¸n, kª khai thuÕ GTGT ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo ®· qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh ®îc khÊu trõ thuÕ; ph©n bæ thuÕ GTGT ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo kh«ng sö dông s¶n xuÊt hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT ®Ó khÊu trõ thuÕ.
  2. - H¹ch to¸n, kª khai kh«ng ®óng doanh thu tiªu thô hµng ho¸, cung øng dÞch vô thùc tÕ ph¸t sinh lµm sai lÖch doanh thu tÝnh thuÕ nªn ph¶i ®iÒu chØnh l¹i khi kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ. - H¹ch to¸n mét sè kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n nhng tÝnh vµo chi phÝ hîp lý ®Ó x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ kh«ng ®óng quy ®Þnh ®èi víi mét sè kho¶n chi phÝ nh sau: TrÝch tríc chi phÝ söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh; trÝch c¸c kho¶n dù phßng; trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh; tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng kh«ng ®óng theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng; chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n thuéc diÖn ph¶i h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó trÝch khÊu hao theo chÕ ®é quy ®Þnh; c¸c kho¶n chi kh«ng liªn quan ®Õn doanh thu, thu nhËp chÞu thuÕ nh: chi ñng hé ®oµn thÓ, chi tõ thiÖn. - H¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ cã ho¸ ®¬n, chøng tõ hîp lÖ nhng vît møc khèng chÕ theo quy ®Þnh ®îc tÝnh vµo chi phÝ hîp lý khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ TNDN; chi tr¶ l·i tiÒn vay vèn s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô vît møc quy ®Þnh; tiÒn ¨n gi÷a ca, tiÒn ¨n ®Þnh lîng vît møc quy ®Þnh; chi b¶o hé lao ®éng hoÆc chi trang phôc vît møc quy ®Þnh; ph©n bæ c¸c kho¶n chi phÝ vît møc quy ®Þnh; chi qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, khuyÕn m¹i, tiÕp t©n ... vît møc khèng chÕ. 1.2. Tæ chøc, c¸ nh©n kinh doanh cã hµnh vi ghi sæ kÕ to¸n kh«ng ®óng quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n lµm gi¶m sè thuÕ ph¶i nép hoÆc lµm t¨ng sè thuÕ ®îc hoµn hoÆc lµm t¨ng sè thuÕ ®îc miÔn, gi¶m (®iÓm 1a), nhng sau khi c¬ quan thuÕ nh¾c nhë, tæ chøc, c¸ nh©n tù ®iÒu chØnh, x¸c ®Þnh l¹i sè thuÕ ph¶i nép, sè thuÕ ®îc khÊu trõ, sè thuÕ ®îc miÔn, gi¶m theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ th× kh«ng x¸c ®Þnh lµ hµnh vi trèn thuÕ. Trêng hîp nµy, tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö ph¹t trong lÜnh vùc kÕ to¸n theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 185/2004/N§-CP nªu trªn. 1.3. Tæ chøc, c¸ nh©n kinh doanh cã hµnh vi b¸n hµng ho¸, cung øng dÞch vô lËp ho¸ ®¬n ghi gi¸ trÞ thÊp h¬n tõ 20% trë lªn so víi gi¸ b¸n trung b×nh cña hµng ho¸, dÞch vô cïng lo¹i trªn thÞ trêng ®Þa ph¬ng n¬i b¸n hµng (®iÓm 1®) nhng viÖc thanh to¸n tiÒn phï hîp víi gi¸ b¸n ghi trªn ho¸ ®¬n th× cha x¸c ®Þnh lµ hµnh vi trèn thuÕ. Trêng hîp nµy, c¬ quan thuÕ c¨n cø gi¸ thÞ trêng trong níc, níc ngoµi t¹i thêi ®iÓm b¸n hµng, cung øng dÞch vô ®Ó x¸c ®Þnh l¹i gi¸ b¸n ®Ó tÝnh truy thu ®ñ c¸c lo¹i thuÕ theo ®óng quy ®Þnh. Trêng hîp c¬ quan thuÕ kh«ng x¸c ®Þnh ®îc gi¸ b¸n lµm c¨n cø truy thu thuÕ th× cã thÓ trng cÇu tæ chøc ®Þnh gi¸ ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó x¸c ®Þnh l¹i gi¸ mua, gi¸ b¸n lµm c¨n cø truy thu thuÕ. 2. VÒ thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi hµnh vi nép chËm tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t: Tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi nép chËm tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t ghi trªn th«ng b¸o nép thuÕ, quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ sÏ bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thñ tôc xö ph¹t ®èi víi hµnh vi nép chËm tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t nªu t¹i ®iÓm 1, Môc II, PhÇn B Th«ng t sè 41/2004/TT-BTC nh sau: - Kh«ng ph¶i lËp biªn b¶n hµnh chÝnh theo híng dÉn t¹i ®iÓm 3, Môc I, PhÇn D Th«ng t sè 41/2004/TT-BTC.
  3. - C¬ quan thuÕ x¸c ®Þnh sè tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t chËm nép vµ tû lÖ ph¹t nép chËm ®Ó tÝnh sè tiÒn ph¹t chËm nép vµ th«ng b¸o cho ®èi tîng nép thuÕ ®Ó thùc hiÖn. §Ò nghÞ Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng tæ chøc thùc hiÖn kÞp thêi c¸c néi dung híng dÉn t¹i C«ng v¨n nµy ®Ó th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c vÒ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ t¹i ®Þa ph- ¬ng./.
Đồng bộ tài khoản