Công văn 8693/TC/TCHQ của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
44
lượt xem
1
download

Công văn 8693/TC/TCHQ của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8693/TC/TCHQ của Bộ Tài chính về việc thời hạn nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu phục vụ sản xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8693/TC/TCHQ của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 8693 TC/TCHQ ngµy 06 th¸ng 8 n¨m 2004 vÒ viÖc thêi h¹n nép thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt KÝnh göi: Côc h¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Thêi gian qua cã ph¸t sinh víng m¾c trong viÖc x¸c ®Þnh thêi h¹n nép thuÕ ®èi víi nguyªn liÖu phôc vô trùc tiÕp s¶n xuÊt nhng thuéc danh môc hµng tiªu dïng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 404/2004/Q§-BTM ngµy 01/4/2004 cña Bé Th¬ng m¹i. §Ó viÖc thùc hiÖn ®îc thèng nhÊt, t¹o thuËn lîi cho doanh nghiÖp, Bé Tµi ChÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: §èi víi c¸c l« hµng nhËp khÈu thuéc danh môc hµng tiªu dïng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 404/2004/Q§-BTM ngµy 01/4/2004 cña Bé Th¬ng m¹i nhng lµ nguyªn liÖu trùc tiÕp dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm tiªu thô trong n- íc hoÆc xuÊt khÈu th× ®îc ¸p dông thêi h¹n nép thuÕ nhËp khÈu lµ 30 ngµy hoÆc 275 ngµy (®èi víi nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu) kÓ tõ ngµy ®èi tîng nép thuÕ nhËn ®îc th«ng b¸o thuÕ chÝnh thøc cña c¬ quan H¶i quan vÒ sè thuÕ ph¶i nép. Giao Côc trëng Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè trªn c¬ së bé hå s¬, kÕt qu¶ kiÓm tra l« hµng thùc tÕ nhËp khÈu vµ v¨n b¶n cam kÕt cña Gi¸m ®èc doanh nghiÖp cã c¬ së s¶n xuÊt sö dông lo¹i nguyªn liÖu ®ã (trêng hîp nhËp khÈu uû th¸c ph¶i nép thªm hîp ®ång uû th¸c) ®Ó ra th«ng b¸o thuÕ theo qui ®Þnh. Trêng hîp ph¸t hiÖn doanh nghiÖp cã gian lËn, lîi dông chÝnh s¸ch ©n h¹n nép thuÕ lµm ¶nh hëng ®Õn Ng©n s¸ch Nhµ níc th× ngoµi viÖc truy thu tiÒn ph¹t chËm nép thuÕ kÓ tõ ngµy th«ng b¸o thuÕ, doanh nghiÖp nhËp khÈu cßn bÞ xö lý vi ph¹m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. B·i bá C«ng v¨n sè 3372/TCHQ-KTTT ngµy 21/7/2004 cña Tæng côc H¶i quan vÒ viÖc: thêi h¹n nép thuÕ ®èi víi hµng tiªu dïng. Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh vµ niªm yÕt c«ng khai v¨n b¶n nµy t¹i c¸c ®Þa ®iÓm lµm thñ tôc h¶i quan ®Ó doanh nghiÖp ®îc biÕt. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã v- íng m¾c, yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi ChÝnh (Tæng côc H¶i quan) ®Ó nghiªn cøu híng dÉn bæ sung.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản