Công văn 8760/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
30
lượt xem
1
download

Công văn 8760/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8760/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác kiểm tra việc áp dụng giá tính thuế đối với nguyên liệu trực tiếp đưa vào sản xuất, lắp ráp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8760/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  C ñ a  T æ n g   ôc h ¶i q u a n   c sè 8760 T C H Q ­ K T T T   n g µy  28 th¸ng 8 n¨ m  2001 v Ò   viÖc t¨ng cên g  c«n g  t¸c  kiÓ m  tra viÖc ¸p d ô n g    tÝnh  gi¸ thu Õ  ® èi víi   n g u yªn liÖu trùc tiÕp ® a vµo  s¶ n xu Êt,  l¾ p  r¸p KÝnh     göi: Côc    ­ H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Qua  ph¶n  ¶nh  cña mét  doanh  sè  nghiÖp  s¶n xuÊt trong níc vµ  kiÕn        ý  cña  Tµi chÝnh    Bé    ®Ò cËp  ®Õn   mét  doanh  sè  nghiÖp  kinh doanh        lî dông  i viÖc  tiªn¸p gi¸tÝnh  u        thuÕ theo          gi¸ghitrªnhîp ®ång      ®èi víinguyªn vËt liÖu      nhËp  khÈu    trùc tiÖp  a  ® vµo  s¶n  xuÊt,l¾p        r¸p,®Ó nhËp  khÈu  nguyªn  vËt  liÖu b¸n ra thÞ  êng        tr nh»m     trènthuÕ,Tæng    côc    H¶i quan  ý  cã  kiÕn  sau: nh  1) Yªu cÇu    c¸c côc    h¶iquan    c¸c tØnh, thµnh    phè  thùc hiÖn    nghiªm    tóc “Quy chÕ    x¸c ®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ      ®èi víihµng hãa  nhËp khÈu    lµnguyªn liÖu     vËttnhËp     khÈu    trùctiÕp ® a    vµo  s¶n xuÊt,l¾p    r¸p”, ® îccô   ®∙    thÓ    t¹ kho¶n  i 3  phÇn  A, phÇn  C, phÇn  E  Quy  chÕ  ban hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  283/1999/Q§­ TCHQ   ngµy  12/8/1999 cña    Tæng  côc    H¶i quan. T¨ng cêng kiÓm      trac¸c®iÒu kiÖn:­ nîthuÕ           qu¸ h¹n;®Þnh  møc    tiªuhao  thùc    tÕ; n¨ng    lùc s¶n xuÊt cña d©y  chuyÒn    víinguyªn  liÖu thùc  nhËp  tÕ  khÈu,nguyªn liÖu tån kho          cña nh÷ng    l«hµng      quy  qu¸ thêih¹n  ®Þnh… 2) Trong  qu¸ tr×nh kiÓm       traviÖc  dông    ¸p  gi¸tÝnh  thuÕ  ®èi    víinguyªn  liÖu trùctiÕp  a      ® vµo  s¶n  xuÊt,nÕu      ph¸thiÖn  doanh  nghiÖp  b¸n  cã  nguyªn  liÖu ra thÞ  êng        tr ®Ó hëng  chªnh lÖch        gi¸th× yªu cÇu   c¸cCôc    H¶i quan tØnh,  thµnh  phè tiÕn hµnh        truythu thuÕ  nhËp  khÈu,thuÕ          chªnh    gi¸trÞgia t¨ng(do  lÖch  gi÷a gi¸hîp ®ång  gi¸tèithiÓu)vµ  ph¹ttheo        vµ        xö    quy  ®Þnh  hiÖn hµnh.  Trêng    khã  hîp cã  kh¨n víng m ¾c         th× phèihîp ngay    quan      víi c¬  thuÕ  ®Þa ph­ ¬ng    ®Ó kiÓm      tratrùctiÕp t¹ doanh     i nghiÖp  nhËn   x¸c®Þnh  chÝnh    l   x¸csè îng nguyªn  liÖu ® a    vµo  s¶n xuÊt vµ  l b¸n  thÞ  êng, cã    sè îng  ra  tr   biÖn  ph¸p  lý xö    thÝch  ®¸ng.CÇn  u  quan    l ý  t©m  ®Õn  nguyªn liÖu kÝnh      x©y dùng,m Æt     hµng  ®ang  g©y khã  kh¨n nhiÒu    cho  s¶n xuÊttrongníc.     3) §Þnh  3    kú  th¸ng mét    lÇn,Côc      H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè  cÇu  yªu  doanh  nghiÖp ®èi  chiÕu nguyªn  liÖu  a  ® vµo  s¶n  xuÊt theo quy ®Þnh   i t¹  ®iÓm   kho¶n  phÇn   e  3  IQuy chÕ  ban  hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  283/1999/ Q§­TCHQ   nªu      trªn®Ó qu¶n    lý chÆt    chÏ phÇn  nguyªn  liÖu nhËp khÈu    trùc tiÕp ® a    vµo  s¶n  xuÊt®∙  îc¸p gi¸tÝnh    ®       thuÕ theo gi¸ghitrªnhîp ®ång.           Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu     gÆp  víng  ¾c,  m yªu cÇu    c¸c Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè      Tæng  b¸o c¸o vÒ  côc    H¶i quan    lýkÞp  ®Ó xö    thêi.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản