Công văn 8842/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
28
lượt xem
1
download

Công văn 8842/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8842/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc thời gian bắt đầu ưu đãi miễn, giảm thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8842/BTC-TCT của Bộ Tài chính

  1. C¤NG V¡N CñA Bé TµI CHÝNH Sè 8842/TC/TCT NGµY 13 TH¸NG 7 N¡M 2005 VÒ VIÖC THêI GIAN B¾T §ÇU ¦U §·I MIÔN, GI¶M THUÕ KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc c«ng v¨n cña mét sè Côc thuÕ ®Þa ph¬ng vµ doanh nghiÖp hái vÒ thêi gian b¾t ®Çu u ®·i miÔn gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong trêng hîp míi thµnh lËp, ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh díi 06 th¸ng trong n¨m d¬ng lÞch. VÒ vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: T¹i ®iÓm 1.1b môc II phÇn B Th«ng t sè 22/2001/TT-BTC ngµy 3/4/2001 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc quy ®Þnh: "§èi víi c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh míi thµnh lËp theo dù ¸n ®Çu t cã thu nhËp chÞu thuÕ ngay tõ n¨m hoµn thµnh ®Çu t ®a vµo s¶n xuÊt, kinh doanh nh- ng thêi gian ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña n¨m ®Çu díi 6 th¸ng th× doanh nghiÖp cã thÓ ®¨ng ký thêi gian miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng b¾t ®Çu tõ n¨m tiÕp sau" vµ ®iÓm 1, môc I phÇn C Th«ng t sè 98/2002/TT-BTC ngµy 24/10/2002 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh: "N¨m x¸c ®Þnh c¸c kho¶n u ®·i vÒ thuÕ theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy ®îc tÝnh theo n¨m quyÕt to¸n thuÕ". Nhng thùc tÕ nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh do cha n¾m ®îc híng dÉn nªu trªn nªn ®· kh«ng ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ ®Ó ®îc hëng u ®·i miÔn gi¶m thuÕ trän theo n¨m (®ñ 12 th¸ng). §Ó c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc hëng ®Çy ®ñ c¸c u ®·i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, Bé Tµi chÝnh híng dÉn: 1. C¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh míi thµnh lËp ®îc u ®·i miÔn, gi¶m thuÕ TNDN nÕu n¨m ®Çu tiªn ho¹t ®éng kinh doanh díi 06 th¸ng trong n¨m d¬ng lÞch mµ cha ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ thêi gian u ®·i miÔn, gi¶m thuÕ TNDN hoÆc ®· ®îc gi¶i quyÕt u ®·i miÔn gi¶m thuÕ TNDN th× c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc phÐp lùa chän ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ ¸p dông thêi gian miÔn, gi¶m thuÕ TNDN vµo n¨m ®ã hoÆc n¨m sau tiÕp theo n¨m ®ã. 2. C¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®· ®îc miÔn gi¶m thuÕ TNDN trong vßng 5 n¨m kÓ tõ n¨m ®Çu tiªn ®îc miÔn gi¶m thuÕ mµ thêi gian ®îc hëng u ®·i n¨m ®Çu díi 06 th¸ng nay ®¨ng ký l¹i thêi ®iÓm b¾t ®Çu miÔn, gi¶m vµo n¨m sau th× c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép ®· ®îc miÔn gi¶m tríc ®ã ®Ó nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc theo quy ®Þnh. 3. C¸c trêng hîp u ®·i miÔn gi¶m thuÕ TNDN tõ n¨m 2004 trë ®i thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 128/2003/TT-BTC ngµy 22/12/2003 vµ Th«ng t sè 88/2004/TT-BTC ngµy 1/9/2004 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn vÒ thuÕ TNDN./.
Đồng bộ tài khoản