Công văn 892/BXD-KTXD_ Chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn dự án

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
319
lượt xem
70
download

Công văn 892/BXD-KTXD_ Chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 892/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn dự án mua sắm thiết bị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 892/BXD-KTXD_ Chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn dự án

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 892/BXD-KTXD ------------------ V/v: Chi phí quản lý dự án và chi phí tư Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2009 vấn dự án mua sắm thiết bị Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng Trả lời Văn bản số 682/STC-ĐT ngày 13/4/2009 của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng về chi phí quản lý và chi phí tư vấn đối với dự án, gói thầu mua sắm thiết bị, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đối với dự án đầu tư có xây dựng công trình theo phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng (không áp dụng đối với dự án chỉ có mua sắm thiết bị). Vì vậy, đối với chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn giám sát để thực hiện dự án mua sắm thiết bị Sản xuất chương trình truyền hình kỹ thuật số Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng được xác định bằng cách lập dự toán chi phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để áp dụng. Căn cứ ý kiến trên, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu: VP, Vụ KTXD (M5). (Đã ký) Trần Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản