Công văn 911/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
70
lượt xem
2
download

Công văn 911/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 911/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xác định ngành nghề ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 911/TCT-CS của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ ---------------- Số: 911/TCT-CS Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2009 V/v: xác định ngành nghề ưu đãi về thuế TNDN Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai. Trả lời công văn số 4395/CT-TTHT ngày 24/12/2008 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về xác định ngành nghề được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trường hợp của Công ty TNHH Deuck Woo Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Hoạt động “giặt các sản phẩm may mặc” của Công ty TNHH Deuck Woo Việt Nam không làm thay đổi giá trị sử dụng của sản phẩm trong quá trình giặt những sản phẩm may mặc, những nguyên liệu tiêu hao như bột đá, chất khử hồ, chất làm mềm... kết quả cũng không tạo nên kết cấu vật chất của sản phẩm may mặc, vì vậy hoạt động “giặt các sản phẩm may mặc” không đủ cơ sở để xác định là quá trình sản xuất. Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Đã ký Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản