intTypePromotion=1

Công văn 9273/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
3
download

Công văn 9273/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 9273/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc tạm thời chưa thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động rà phá bom mìn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 9273/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 9273 T C/T C T   g µy  01 th¸ng 10  m  2001  c n n¨ v Ò  viÖc t¹m thêi  ch a thu  thu Õ  G T G T  ® èi víi   h o¹t ® é n g  rµ p h¸ b o m  m × n KÝnh      göi:­ C¸c    quan  Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh     phñ ­UBND       c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  79/2000/N§­   sè  CP ngµy  29/12/2000 cña    ChÝnh phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ            gi¸trÞ gia t¨ng(GTGT)  C«ng    vµ  v¨n sè  719/CP­KTTH  ngµy  8/8/2001 cña ChÝnh  phñ    vÒ viÖc  thuÕ GTGT  ®èi    víi ho¹t®éng        rµ ph¸ bom   m×n,  TµichÝnh  Bé    híng dÉn  sau:   nh  1. C¸c  chøc,c¸ nh©n      tæ      (gäichung    së) cã    lµ c¬    ho¹t®éng  ph¸ bom,  rµ    m×n  kh«ng ph¶inép    thuÕ GTGT       ®èi víidoanh        thu tõ ho¹t®éng  ph¸ bom,  rµ    m×n. 2.C¬  cung    së  cÊp    ho¹t®éng      rµ ph¸ bom,  m×n  dông    sö  ho¸ ®¬n  sau: nh  a. C¬   kinh doanh    së    nép thuÕ  GTGT   theo ph¬ng ph¸p  khÊu    trõ thuÕ,  ®ang  dông    sö  ho¸ ®¬n GTGT       (lo¹ ho¸ ®¬n  Bé    i do  TµichÝnh    ph¸thµnh  hoÆc   ho¸ ®¬n        tù intheo mÉu  quy ®Þnh  ® îcTæng  vµ    côc thuÕ chÊp  nhËn  cho sö  dông)    khi cung cÊp  ho¹t ®éng  ph¸    rµ  bom, m×n  ph¶i lËp    ho¸  ®¬n  GTGT,  dßng  thuÕ  suÊt thuÕ    GTGT,  thuÕ  sè  GTGT   kh«ng    g¹ch      ghi vµ  bá, trªnho¸  ®¬n      ghirâ “dÞch  kh«ng  vô  chÞu GTGT”. b. C¬   kinh doanh    së    nép  thuÕ GTGT  theo ph¬ng  ph¸p    trùctiÕp  c¸c vµ    c¬  kh¸c (ngoµic¬  kinh doanh  së      së    nép thuÕ  GTGT  theo ph¬ng  ph¸p khÊu  trõthuÕ  t¹ tiÕta    nªu  i   ®iÓm     nµy),khicung      cÊp dÞch  rµ ph¸ bom,  vô      m×n  ph¶i   sö dông    ho¸ ®¬n    b¸n hµng,trªnho¸ ®¬n            ghirâ “dÞch  kh«ng  vô  chÞu GTGT” C¸c  së  c¬  hëng  dÞch  rµ    vô  ph¸ bom   m×n   kh«ng  îctÝnh  ®   khÊu    trõthuÕ  ®Çu   vµo      ®èi víikho¶n      chitr¶tiÒn dÞch  rµ      vô  ph¸ bom   m×n         ghitrªnho¸ ®¬n  nªu    t¹ ®iÓm   nµy. i 2  3. §Ò     nghÞ   c¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh  phñ, Uû    ban nh©n  d©n  c¸c tØnh, thµnh    phè trùc thuéc    Trung ¬ng chØ  ®¹o  c¸c c¬  quan, ®¬n  trùcthuéc    vÞ    thùc hiÖn    ®óng  híng dÉn    trªn®©y.  Qu¸ tr×nh thùc     hiÖn, nÕu  víng m ¾c,      cã    ®Ò nghÞ   c¸c ®¬n  ph¶n  vÞ  ¶nh kÞp    Bé    thêivÒ  Tµi chÝnh    ®Ó nghiªncøu,híng dÉn          bæ sung.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản