Công văn 9451/TC/TCHQ của Bộ Tài chính về việc thực hiện Nghị định 151/2004/NĐ-CP ngày 5/8/2004 của Chính phủ về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006 đã ban hành kèm theo Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Ch

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
88
lượt xem
10
download

Công văn 9451/TC/TCHQ của Bộ Tài chính về việc thực hiện Nghị định 151/2004/NĐ-CP ngày 5/8/2004 của Chính phủ về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006 đã ban hành kèm theo Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Ch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 9451/TC/TCHQ của Bộ Tài chính về việc thực hiện Nghị định 151/2004/NĐ-CP ngày 5/8/2004 của Chính phủ về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006 đã ban hành kèm theo Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 9451/TC/TCHQ của Bộ Tài chính về việc thực hiện Nghị định 151/2004/NĐ-CP ngày 5/8/2004 của Chính phủ về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006 đã ban hành kèm theo Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Ch

  1. C¤NG V¡N CñA Bé TµI CHÝNH Sè 9451/TC/TCHQ NGµY 25 TH¸NG 8 N¡M 2004  VÒ VIÖC THùC HIÖN NGHÞ §ÞNH 151/2004/N§­CP NGµY 05/8/2004 CñA  CHÝNH PHñ VÒ VIÖC SöA §æI THUÕ SUÊT THUÕ NHËP KHÈU MéT  Sè MÆT HµNG THUéC DANH MôC HµNG HO¸  Vµ THUÕ SUÊT CñA VIÖT NAM THùC HIÖN HIÖP §ÞNH ¦U §∙I  THUÕ QUAN Cã HIÖU LùC CHUNG (CEPT) CñA C¸C N¦íC ASEAN  CHO C¸C N¡M 2003 ­ 2006 §∙ BAN HµNH KÌM THEO  NGHÞ §ÞNH 78/2003/N§­CP NGµY 01/7/2003 CñA CHÝNH PHñ KÝnh göi:  Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW Ngµy   05/08/2004,   ChÝnh   phñ   ban   hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè  151/2004/N§­CP vÒ viÖc söa ®æi thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu mét sè  mÆt   hµng   thuéc   Danh   môc   hµng   ho¸   vµ   thuÕ   suÊt   cña   ViÖt   Nam  thùc hiÖn HiÖp ®Þnh  u ®∙i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT)  cña c¸c níc ASEAN cho c¸c n¨m 2003­2006 ®∙ ban hµnh kÌm theo  NghÞ   ®Þnh   sè   78/2003/N§­CP   ngµy   01/7/2003   cña   ChÝnh   phñ.   §Ó  viÖc thùc hiÖn ®îc thèng nhÊt, Tæng côc H¶i quan híng dÉn thùc  hiÖn nh sau: 1. Nh÷ng mÆt hµng ®îc söa ®æi thuÕ suÊt theo Danh môc ban  hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 151/2004/N§­CP ®îc ¸p dông cho c¸c  tê khai hµng nhËp khÈu ®¨ng ký víi c¬ quan h¶i quan tõ ngµy  27/08/2004; nh÷ng mÆt hµng nµo kh«ng ®îc söa ®æi møc thuÕ suÊt  trong Danh môc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 151/2004/N§­CP  th× thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh sè 78/2003/N§­CP 2.  C¸c   néi  dung   híng  dÉn   kh¸c   vÒ  Danh   môc  hµng   ho¸  vµ  thuÕ suÊt cña ViÖt Nam thùc hiÖn HiÖp ®Þnh u ®∙i thuÕ quan cã  hiÖu lùc chung (CEPT) cña c¸c níc ASEAN cho c¸c n¨m 2003­2006  vÉn thùc hiÖn theo híng dÉn hiÖn hµnh, cô thÓ: ­   Th«ng   t  sè   64/2003/TT­BTC   ngµy   01/7/2003   cña   Bé   Tµi  chÝnh   híng   dÉn   thi   hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè   78/2003/N§­CP   ngµy  01/07/2003 cña ChÝnh phñ vÒ ban hµnh Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ  suÊt cña ViÖt nam thùc hiÖn HiÖp ®Þnh u ®∙i thuÕ quan cã hiÖu  lùc chung (CEPT) cña c¸c níc ASEAN cho c¸c n¨m 2003­2006; ­   C«ng   v¨n   sè   9493/TC­HTQT   ngµy   12/09/2003   cña   Bé   Tµi  chÝnh v/v xö lý víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn mét sè néi  dung cña Th«ng t sè 64/2003/TT­BTC vÒ thùc hiÖn CEPT/AFTA; ­   C«ng   v¨n   sè   736/TC­HTQT   ngµy   19/01/2004   cña   Bé   Tµi  chÝnh v/v thuÕ suÊt CEPT ®èi víi hµng ho¸ cña doanh nghiÖp chÕ  xuÊt b¸n vµo thÞ trêng néi ®Þa;
  2. ­   C«ng   v¨n   sè   3932/TC­HTQT   ngµy   15/04/2004   cña   Bé   Tµi  chÝnh v/v thuÕ suÊt CEPT/AFTA ®èi víi bé linh kiÖn «t« d¹ng  CKD nhËp khÈu tõ nhiÒu nguån, nhiÒu chuyÕn ­ C¸c v¨n b¶n híng dÉn kh¸c cã liªn quan. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ thùc  hiÖn thèng nhÊt, niªm yÕt c«ng khai c«ng v¨n nµy t¹i c¸c ®Þa  ®iÓm lµm thñ tôc h¶i quan ®Ó c¸c ®èi tîng liªn quan ®îc biÕt  trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã ph¸t sinh víng m¾c ®Ò nghÞ  ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh (Tæng côc H¶i quan/ Vô hîp t¸c quèc  tÕ) ®Ó híng dÉn bæ sung./.    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản