Công văn 9493/TC-HTQT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
45
lượt xem
3
download

Công văn 9493/TC-HTQT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 9493/TC-HTQT của Bộ Tài chính về việc xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện một số nội dung của Thông tư 64/2003/TT-BTC về thực hiện CEPT/AFTA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 9493/TC-HTQT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña bé tµi chÝnh sè 9493/TC-HTQT ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2003 vÒ viÖc xö lý víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn mét sè néi dung cña th«ng t 64/2003/tt-BTC vÒ thùc hiÖn CEPT/AFTA KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - UBND, Së Tµi chÝnh c¸c TØnh, Thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng - Côc H¶i quan, Côc ThuÕ c¸c TØnh, Thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Ngµy 1/7/2003, Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh Th«ng t sè 64/2003/TT-BTC híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 78/2003/N§-CP ngµy 1/7/2003 cña ChÝnh phñ ban hµnh Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt CEPT 2003-2006 cña ViÖt Nam. Nay, c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tiÔn ¸p dông vµ ph¶n ¸nh cña c¸c ®¬n vÞ, Bé Tµi chÝnh híng dÉn xö lý mét sè ®iÓm víng m¾c nh sau: 1. T¹i TiÕt 1, Môc I "Ph¹m vÞ ¸p dông" cña Th«ng t quy ®Þnh ®iÒu kiÖn ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu CEPT, trong ®ã cã quy ®Þnh "... ®ång thêi n»m trong Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt thùc hiÖn HiÖp ®Þnh CEPT/AFTA cho tõng n¨m t¬ng øng cña níc thµnh viªn ASEAN mµ tõ ®ã mÆt hµng nhËp khÈu cã xuÊt xø". Quy ®Þnh nµy ®îc thùc hiÖn nh sau: C¬ quan H¶i quan t¹m thêi cha thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, x¸c ®Þnh hµng ho¸ nhËp khÈu ph¶i n»m trong Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt thùc hiÖn HiÖp ®Þnh CEPT/AFTA cña níc mµ tõ ®ã hµng nhËp khÈu cã xuÊt xø, cho ®Õn khi Bé Tµi chÝnh cã híng dÉn tæ chøc thùc hiÖn cô thÓ. 2. T¹i tiÕt 3, Môc II quy ®Þnh vÒ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ vµ thuÕ suÊt CEPT, Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ nh sau: - Trêng hîp doanh nghiÖp nhËp khÈu võa ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ võa ®ñ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn theo Danh môc CEPT, doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän mét trong hai c¸ch lµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ hoÆc theo CEPT. - NÕu doanh nghiÖp chän ¸p dông møc thuÕ suÊt theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ th× khi nhËp khÈu chi tiÕt hoÆc côm c¸c chi tiÕt kh«ng ®ång bé, doanh nghiÖp ph¶i ¸p dông chung mét mét møc thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ cho toµn bé Danh môc c¸c chi tiÕt hoÆc côm chi tiÕt nhËp khÈu mÆc dï trong Danh môc cã nh÷ng chi tiÕt ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p dông theo CEPT. - Trêng hîp doanh nghiÖp nhËp khÈu chän ¸p dông møc thuÕ suÊt theo CEPT th× nh÷ng chi tiÕt hoÆc côm c¸c chi tiÕt kh«ng ®ång bé mµ cã ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p dông theo CEPT, th× ¸p dông theo møc thuÕ suÊt CEPT, nh÷ng chi tiÕt vµ côm tõ c¸c chi tiÕt cßn l¹i ¸p dông theo møc thuÕ suÊt u ®·i chung (MFN). 3. VÒ viÖc hµng ho¸ nhËp khÈu tõ khu chÕ xuÊt thµnh lËp t¹i ViÖt Nam vµo thÞ trêng néi ®Þa: Hµng ho¸ nhËp khÈu tõ khu chÕ xuÊt thµnh lËp t¹i ViÖt Nam vµo thÞ tr- êng néi ®Þa kh«ng ®îc ¸p dông thuÕ suÊt CEPT. C¸c trêng hîp ®Æc biÖt
  2. 2 kh¸c, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó cã híng dÉn thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Ó Bé Tµi chÝnh híng dÉn phï hîp.
Đồng bộ tài khoản