Công văn 9814/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
27
lượt xem
1
download

Công văn 9814/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 9814/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu gia công xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 9814/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. C¤NG V¡N CñA Bé TµI CHÝNH Sè 9814/TC/TCT NGµY 03 TH¸NG 9 N¡M 2004 VÒ THUÕ TI£U THô §ÆC BIÖT §èI VíI THUèC L¸ §IÕU GIA C¤NG XUÊT KHÈU KÝnh göi: ­ Tæng c«ng ty thuèc l¸ ViÖt Nam     ­ Nhµ m¸y thuèc l¸ Sµi Gßn              ­ Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc  thuéc TW C¨n cø quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt  (TT§B) sè 05/1998/QH10 ngµy 20/5/1998; c«ng v¨n sè 2009/VPCP ­ KTTH ngµy 27/4/2004 cña V¨n Phßng ChÝnh phñ th«ng b¸o ý kiÕn  cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   kh«ng   thu   thuÕ   TT§B   ®èi   víi  thuèc l¸ ®iÕu gia c«ng xuÊt khÈu, Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc  kh«ng thu thuÕ TT§B ®èi víi s¶n phÈm thuèc l¸ do c¸c Nhµ m¸y  s¶n xuÊt thuèc l¸ (thuéc Tæng c«ng ty thuèc l¸ ViÖt Nam) gia  c«ng cho Nhµ m¸y thuèc l¸ Sµi Gßn nh sau:  1. Thuèc l¸ ®iÕu do c¸c Nhµ m¸y thuéc Tæng c«ng ty thuèc  l¸ ViÖt Nam gia c«ng cho Nhµ m¸y thuèc l¸ Sµi Gßn ®Ó xuÊt khÈu  hoÆc   uû   th¸c   xuÊt   khÈu   qua   C«ng   ty   xuÊt   nhËp   khÈu   thuèc   l¸  thuéc   Tæng   c«ng   ty   thuèc   l¸   ViÖt   Nam   kh«ng   ph¶i   chÞu   thuÕ  TT§B. 2. C¬ së ®a gia c«ng vµ c¬ së gia c«ng thuèc l¸ ®Ó xuÊt  khÈu   kh«ng   ph¶i   chÞu   thuÕ   TT§B   ph¶i   cã   hå   s¬   chøng   minh   lµ  thuèc l¸ gia c«ng ®∙ thùc tÕ xuÊt khÈu nh sau:   a/ §èi víi c¬ së s¶n xuÊt nhËn gia c«ng thuèc l¸ ®iÕu  cho Nhµ m¸y thuèc l¸ Sµi Gßn ph¶i cã ho¸ ®¬n, chøng tõ sau:  ­ Hîp ®ång gia c«ng thuèc l¸ ®Ó xuÊt khÈu ký víi Nhµ m¸y  thuèc l¸ Sµi Gßn, trong ®ã nªu râ tªn, sè lîng, chñng lo¹i,  gi¸ thanh to¸n cña thuèc l¸ gia c«ng ®Ó xuÊt khÈu.  ­ Ho¸ ®¬n, chøng tõ xuÊt tr¶ mÆt hµng thuèc l¸ ®iÕu gia  c«ng.  ­ Biªn b¶n thanh lý hµng gia c«ng (thanh lý toµn bé hoÆc  tõng phÇn) víi ®¬n vÞ ®a gia c«ng, trong ®ã nªu râ: tªn, sè l­ îng, chñng lo¹i, tiÒn thanh to¸n hµng gia c«ng. B¶n thanh lý  nµy ®îc lËp thµnh 4 b¶n lu gi÷ t¹i ®¬n vÞ gia c«ng, c¬ së ®a  gia c«ng vµ göi cho c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý hai ®¬n vÞ  nµy. C¬ së ®a gia c«ng vµ c¬ së nhËn gia c«ng ph¶i b¶o ®¶m sè  thuèc l¸ ®iÕu mµ hai bªn ký hîp ®ång gia c«ng ®Ó xuÊt khÈu, 
  2. kh«ng tiªu thô néi ®Þa vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ  viÖc nµy. . C¬ së gia c«ng kh«ng ph¶i tÝnh, nép thuÕ TT§B ®èi víi sè  thuèc l¸ gia c«ng ®Ó xuÊt khÈu theo hîp ®ång ®∙ ký. b/ §èi víi Nhµ m¸y thuèc l¸ Sµi Gßn ph¶i cã c¸c chøng tõ,  ho¸ ®¬n sau ®Ó chøng minh hµng ho¸ ®∙ xuÊt khÈu gåm: ­ Hîp ®ång b¸n hµng hoÆc uû th¸c xuÊt khÈu thuèc l¸ ®iÕu  víi C«ng ty xuÊt nhËp khÈu. ­ Ho¸ ®¬n b¸n hµng, giao hµng uû th¸c xuÊt khÈu. ­ Biªn b¶n ®èi chiÕu c«ng nî ®Þnh kú gi÷a Nhµ m¸y thuèc  l¸ Sµi Gßn vµ C«ng ty xuÊt nhËp khÈu, trong ®ã ghi râ: sè l­ îng, chñng lo¹i s¶n phÈm, gi¸ trÞ hµng uû th¸c ®∙ xuÊt khÈu;  sè, ngµy hîp ®ång xuÊt khÈu cña bªn nhËn uû th¸c xuÊt khÈu ký  víi níc ngoµi; sè, ngµy, sè tiÒn ghi trªn chøng tõ thanh to¸n  qua ng©n hµng víi níc ngoµi cña bªn nhËn uû th¸c ; sè, ngµy,  sè tiÒn ghi trªn chøng tõ thanh to¸n cña bªn nhËn uû th¸c xuÊt  khÈu thanh to¸n cho bªn uû th¸c xuÊt khÈu; sè, ngµy tê khai  H¶i quan hµng ho¸ xuÊt khÈu cña bªn nhËn uû th¸c xuÊt khÈu kÌm  theo B¶n sao Tê khai H¶i quan hµng ho¸ xuÊt khÈu.  Nhµ   m¸y   thuèc   l¸   Sµi   Gßn,   C«ng   ty   xuÊt   nhËp   khÈu   ph¶i  chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ thuèc l¸ ®iÕu xuÊt khÈu nªu  trªn.   Trêng   hîp   kiÓm   tra,   ph¸t   hiÖn   sè   thuèc   l¸   ®iÕu   ®∙   kª  khai xuÊt khÈu nhng kh«ng xuÊt khÈu th× ngoµi viÖc truy thu ®ñ  sè thuÕ TT§B ph¶i nép ®èi víi mÆt hµng thuèc l¸ ®iÕu, Nhµ m¸y  cßn bÞ xö lý vi ph¹m vÒ thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  Ngoµi c¸c thñ tôc, chøng tõ quy ®Þnh trªn ®©y, c¸c ®¬n vÞ  gia c«ng vµ Nhµ m¸y thuèc l¸ Sµi Gßn ph¶i thùc hiÖn kª khai,  nép thuÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ TT§B theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè  168/1998/TT­BTC ngµy 21/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi  hµnh NghÞ ®Þnh sè 84/1998/N§­CP ngµy 12/10/1998 cña ChÝnh phñ  quy   ®Þnh   chi   tiÕt   thi   hµnh   LuËt   thuÕ   TT§B   vµ   Th«ng   t  sè  119/2003/TT­BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi  hµnh NghÞ ®Þnh sè 149/2003/N§­CP ngµy 4/12/2003 cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ TT§B vµ LuËt söa ®æi, bæ  sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   thuÕ   TT§B   tuú   theo   thêi   ®iÓm   thi  hµnh cña tõng Th«ng t. Bé Tµi chÝnh híng dÉn ®Ó Tæng c«ng ty thuèc l¸ ViÖt Nam,  Nhµ m¸y thuèc l¸ Sµi Gßn, Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ  thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ  c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) ®Ó nghiªn  cøu gi¶i quyÕt./.
Đồng bộ tài khoản