Công văn số 1069/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
29
lượt xem
1
download

Công văn số 1069/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 1069/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chỉ đạo thu thuế chuyển quyền sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 1069/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh Sè 1096 TC/TCT ngµy 4 th¸ng 2 n¨m 2004 vÒ viÖc ChØ ®¹o thu thuÕ CQSD§ KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW C¨n cø Kho¶n 1, §iÒu 50, NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§-CP ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (TNDN) cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/01/2004 quy ®Þnh: “B·i bá c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt (CQSD§) ®èi víi c¬ së kinh doanh t¹i NghÞ ®Þnh sè 19/2000/N§-CP ngµy 08 th¸ng 06 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ CQSD§ vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ CQSD§”. §Ó qu¶n lý ®Çy ®ñ c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch nhµ níc, Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng chØ ®¹o c¸c c¬ quan liªn quan vµ Côc ThuÕ ®Þa ph¬ng tæ chøc thu thuÕ CQSD§ nh sau: 1. §èi víi c¸c c¬ së kinh doanh (s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô) thùc hiÖn CQSD§ tríc ngµy 01/01/2004 th× nép thuÕ CQSD§ theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ CQSD§; nÕu thùc hiÖn CQSD§ tõ ngµy 01/01/2004 trë ®i nép thuÕ theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ TNDN. 2. §èi víi c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n CQSD§ (kh«ng ph©n biÖt chuyÓn tr- íc hay sau ngµy 01/01/2004) tiÕp tóc thùc hiÖn nép thuÕ CQSD§ theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ CQSD§ vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña LuËt thuÕ CQSD§ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn LuËt thuÕ CQSD§ hiÖn hµnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ph¶n ¶nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó phèi hîp gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản