Công văn số 251/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Công văn số 251/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 251/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 251/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh - Tæng côc H¶i quan Sè 251 TCHQ/KTTT ngµy 16 th¸ng 1 n¨m 2004 vÒ viÖc híng dÉn xö lý thuÕ nk nguyªn liÖu SXXK cña DN §TNN KÝnh göi: - Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc nhiÒu ph¶n ¸nh cña H¶i quan c¸c ®Þa ph- ¬ng còng nh c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi trong viÖc xö lý thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng lµ nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu t¹i chç tríc thêi ®iÓm Th«ng t sè 90/2002/TT-BTC cña Bé Tµi chÝnh qui ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi hµng XNK t¹i chç cã hiÖu lùc, Tæng côc H¶i quan híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn nh sau: - C¨n cø Th«ng t sè 22/2000/TT-BTM ngµy 15/12/2000 cña Bé Th¬ng m¹i cho phÐp c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc phÐp XNK t¹i chç. - C¨n cø Th«ng t sè 06/2000/TT-TCHQ ngµy 31/10/2000 cña Tæng cuc H¶i quan híng dÉn thñ tuc H¶i quan vÒ XNK t¹i chç cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. - C¨n cø Th«ng t sè 172/1998/TT/BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/2/1993, sè 94/1998/ N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ XNK. - C¨n cø ý kiÕn cña Vô ChÝnh s¸ch thuÕ ngµy 17/12/2003 vµ ngµy 6/1/2004. * §èi víi c¸c trêng hîp doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi nhËp nguyªn liÖu s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu cã tê khai ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan tõ ngµy 30/12/2000 ®Õn ngµy 24/10/2002 (tøc lµ tõ ngµy Th«ng t sè 22/2000/TT-BTM ®Õn tríc ngµy Th«ng t sè 90/2002/TT-BTC cã hiÖu lùc), sau khi s¶n xuÊt xuÊt khÈu s¶n phÈm do m×nh s¶n xuÊt theo h×nh thøc xuÊt khÈu t¹i chç theo chØ ®Þnh cña th¬ng nh©n níc ngoµi; ®¬n vÞ nhËp khÈu t¹i chç ®· lµm thñ tôc nhËp khÈu vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô vÒ thuÕ theo ®óng qui ®Þnh th× ®îc xö lý vÒ thuÕ nh sau: 1) Trêng hîp doanh nghiÖp nhËp khÈu t¹i chç kh«ng tiÕp tôc s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ra níc ngoµi: a- NÕu c¶ hai doanh nghiÖp ®Òu ®· nép thuÕ (doanh nghiÖp nhËp khÈu nguyªn liÖu nép thuÕ lÇn 1, doanh nghiÖp nhËn hµng trong níc nép thuÕ lÇn 2) th× xö lý hoµn thuÕ cho doanh nghiÖp nép lÇn 1. b- NÕu doanh nghiÖp nhËp khÈu nguyªn liÖu më tê khai hµng nhËp khÈu theo lo¹i h×nh nhËp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu hoÆc gia c«ng hµng xuÊt khÈu, doanh nghiÖp trong níc tiÕp nhËn hµng (nhËp khÈu t¹i chç) ®· thùc hiÖn nép thuÕ theo qui ®Þnh th× xö lý hoµn thuÕ (thanh kho¶n thuÕ) cho doanh nghiÖp nhËp khÈu nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu t¹i chç.
  2. 2 2) Trêng hîp doanh nghiÖp nhËp khÈu t¹i chç tiÕp tôc s¶n xuÊt, gia c«ng hµng xuÊt khÈu th× cã s¶n phÈm thùc xuÊt khÈu sÏ xö lý hoµn thuÕ (thanh kho¶n) cho c¶ hai doanh nghiÖp. * Thñ tôc hå s¬ hoµn thuÕ theo qui ®Þnh t¬ng øng ®èi víi tõng lo¹i h×nh ®· ®îc qui ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ híng dÉn c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× víng m¾c b¸o c¸o vÒ Tæng côc H¶i quan ®Ó cã híng dÉn cô thÓ, tr¸nh t×nh tr¹ng doanh nghiÖp lîi dông h×nh thøc nµy ®Ó trèn thuÕ cña Nhµ níc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản