intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn số 3250/TCT-CS

Chia sẻ: Jiangfengmian Jiangfengmian | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

4
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 3250/TCT-CS năm 2019 về chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử đối với hóa đơn giấy bị mất được lưu giữ bằng phương tiện điện tử do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 3250/TCT-CS

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 3250/TCT­CS Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2019 V/v hoá đơn   Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng. Trả lời công văn số 2339/CT­TTHT ngày 02/07/2019 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc  chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử đối với hóa đơn giấy bị mất được lưu giữ  bằng phương tiện điện tử, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại Điều 42 Luật kế toán 2015 về trách nhiệm của đơn vị kế toán trong trường  hợp tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại; Căn cứ quy định tại Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT­BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về  xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn; Căn cứ quy định tại Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT­BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về  báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; Căn cứ Khoản 6 Điều 3 Nghị định 49/2016/NĐ­CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ  sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ­CP ngày 24/09/2013 quy định xử phạt vi phạm  hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 39  Nghị định 109/2013/NĐ­CP; Căn cứ Điều 5 Thông tư 10/2014/TT­BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử  phạt vi phạm hành chính về hóa đơn; Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT­BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi,  bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT­BTC ngày 17/01/2017 của Bộ Tài chính  hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 12 Thông tư  số 10/2014/TT­BTC; Căn cứ Điều 6 Nghị định số 165/2018/NĐ­CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện  tử trong hoạt động tài chính; Về vấn đề nêu trên, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2374/TCT­CS ngày 12/6/2019 trả lời Cục  Thuế thành phố Đà Nẵng. Đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định nêu trên và tình hình thực tế để xử lý theo quy định. Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế được biết./.   TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
  2. ­ Như trên; ­ PTCT Nguyễn Thế Mạnh (để b/c) ­ Vụ PC, VP ­ BTC; ­ Vụ PC, VP ­ TCT; ­ Website TCT; ­ Lưu: VT, CS(3b). Lưu Đức Huy  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2