Công văn về việc Chứng thư giám định hàng hoá xuất nhập khẩu

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
219
lượt xem
29
download

Công văn về việc Chứng thư giám định hàng hoá xuất nhập khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc Chứng thư giám định hàng hoá xuất nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc Chứng thư giám định hàng hoá xuất nhập khẩu

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  C ñ a  T æ n g   ôc H ¶i q u a n  sè 584/TC H Q­G S Q L   c n g µ y 28  th¸ng 01 n¨ m   1999 V Ò  viÖc  h ø n g  th  c gi¸m ® Þ n h   µ n g  h o¸ x u Êt  h Ë p  kh È u h n KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  Theo b¸o    c¸o cña    H¶i quan  mét  tØnh,thµnh  sè    phè  trong thêigian qua        ®∙ ph¸tsinh    nhiÒu  êng  tr hîp  mét  Æt   m hµng  nhng  mçi  chøc  tæ  gi¸m  ®Þnh   hµng      mét  ho¸ l¹ cã  i kÕt qu¶  gi¸m  ®Þnh kh¸c nhau.Trong        khiTæng  côc ®ang   tæng        hîp b¸o c¸o ChÝnh  phñ    ®Ó kiÕn  nghÞ  ChÝnh  phñ    gi¶i quyÕt nh÷ng    khã  kh¨n,víng  ¾c     m trong H¶i quan  c«ng        do  t¸cgi¸m ®Þnh  hµng  ho¸ xuÊt nhËp    khÈu, ®Ò      nghÞ    l∙nh ®¹o Côc  H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè chØ   ®¹o  c¸c  ®¬n  trùcthuéc t¹m    vÞ      thêithùc hiÖn  sau:   nh    1. Khi chñ      hµng  nép    c¸c Chøng   th gi¸m ®Þnh  chÊt l hµng   îng  ho¸ xuÊt  nhËp  khÈu, h¶iquan      ph¶itiÕp nhËn          ®Ó x¸c ®Þnh  tÝnh        hîp lÖ,hîp ph¸p cña  Chøng   gi¸m  th ®Þnh.  Trêng  hîp    x¸c ®Þnh  îc c¬  ®   quan  cÊp Chøng   gi¸m  th ®Þnh  kh«ng  ®ñ   cã  tc¸ch ph¸p    nh©n  hoÆc   kh«ng  îcphÐp    ®   ho¹t®éng  nhng  vÉn    ho¹t®éng   th× kh«ng chÊp  nhËn  chøng    th gi¸m ®Þnh  vµ      ®ã  lËp biªnb¶n  gi÷l¹®Ó         gi¶i i quyÕt xö      lýsau.   2. Nh÷ng  êng    tr hîp  quan  c¬  gi¸m ®Þnh   giÊy  cã  phÐp  ho¹t®éng    gi¸m  ®Þnh  ph¸p  hîp  nhng  xÐt thÊy  quan  c¬  gi¸m  ®Þnh nµy  kh«ng    ®ñ ®iÒu  kiÖn  vÒ ®éi  ngò  bé  c¸n  chuyªn  m«n,  ph¬ng  tiÖn  thuËt vµ  kü    kÕt  qu¶  gi¸m ®Þnh  kh«ng  ®óng    víithùc  hµng  tÕ  ho¸ xuÊt  khÈu, hµng    ho¸ nhËp khÈu  th×    h¶i quan  cÇu  yªu  chñ hµng  ph¶igi¸m    ®Þnh  iN¬i h¶iquan  l¹       . chØ  ®Þnh  ng  tr cÇu  gi¸m ®Þnh      l¹ lµmét  i trong c¸cTrung      t©m    TiªuchuÈn  l ®o êng  chÊt l     , I  îng I,II    II thuéc Tæng   côc  Tiªu chuÈn   êng    ®o l chÊt îng  l hoÆc   VINACONTR OL.  KÕt  qu¶ gi¸m ®Þnh   l¹ nÕu        i phï hîp víithùc tÕ    hµng    ªnquan  l∙nh®¹o    ho¸ li   th×    h¶i quan cöa  khÈu  xem      xÐt gi¶iquyÕt. 3.§èivíi       nh÷ng    l«hµng  qua  3    ®∙  2­ n¬igi¸m  ®Þnh    l¹theo chØ  i   ®Þnh  cña  h¶iquan    nhng kÕt qu¶ vÉn  kh¸c nhau  b¸o      th×  c¸o Côc  ëng    tr H¶i quan  tØnh,  thµnh phè quyÕt  ®Þnh    së  trªnc¬  kÕt  qu¶  cña  quan  c¬  gi¸m  ®Þnh nµo  xÐt  thÊy kh«ng g©y  thÊtthu    thuÕ  cho  Ng©n  s¸ch Nhµ    níc theo LuËt thuÕ    hiÖn  hµnh  hoÆc  kh«ng  g©y      t¸ch¹icho    c¸c c«ng tr×nh,nhµ    m¸y, m«i  êng, m«i    tr   sinh..   .theo    . c¸c quy ®Þnh  cña nhµ    níc hoÆc     c¸c quy ®Þnh  qu¶n    lý chuyªn  ngµnh. 4. Trõ    Æt     c¸cm hµng  theo quy ®Þnh  b¾t  buéc ph¶ikiÓm      tranhµ    nícvÒ  chÊt l    îng,trong qu¸ tr×nh lµm              thñ tôc h¶iquan, c¸n bé        h¶iquan  ph¶itù kiÓm      tra,tù x¸c ®Þnh        chñng  i sè îng,chÊt l   lo¹   l   ,  îng,quy  c¸ch,gi¸trÞ hµng            ho¸ ®Ó ghi kÕt    qu¶  kiÓm  ho¸    lµ chÝnh. Nh÷ng  êng    tr hîp nghi ngê, nh÷ng  êng        tr hîp ®ã  ph¶ith«ng    qua m¸y  mãc  thuËtmíix¸c ®Þnh  kü        chÝnh        cÇu  x¸cth× míiyªu  hµng  ph¶iqua    gi¸m ®Þnh.  Kh«ng  yªu cÇu  gi¸m ®Þnh  trµn lan hoÆc       bÊt cø  tr êng    hîp nµo  ∙ung ph¶iqua    gi¸m  ®Þnh; kh«ng      lÊy kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh  cña c¬  quan  gi¸m ®Þnh   ®Ó lµm    ghikÕt  c¨n cø    qu¶ kiÓm    ho¸ hµng xuÊtnhËp    khÈu. Yªu cÇu  Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè  chøc  tæ  chØ ®¹o  cô  thÓ cho  tõng ®¬n  h¶iquan      vÞ    trùcthuéc thùc hiÖn.      

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản